[Book] Visuals Writing About Graphs, Tables and Diagrams PDF

Visuals Writing About Graphs, Tables and Diagrams

Visuals Writing About Graphs, Tables and Diagrams hướng dẫn cụ thể từng bước cho người học tự học, với hệ thống câu hỏi và câu trả lời chính xác sẽ giúp bạn tự học dễ dàng hơn hiệu quả hơn với Task 1 của Writing IELTS

Sách sẽ đi vào hướng dẫn cách viết, cấu trúc câu & từ vựng được áp dụng ở tất cả các dạng bài của Task 1 IELTS Writing:

(If possible, readers should buy original copies at bookstores nationwide to support the author.)

[Book] Pdf: PDF

One comment

  1. mình Xin file download quyển sách này ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *