Tìm kiếm tài liệu tiếng Anh

Unit 9 lớp 12: Speaking trang 51 sách Tiếng Anh 12 mới

Unit 9 lớp 12: Choosing a career – Speaking

1. Choose sentences a-f to complete the discussion between Linda, Lan, and John. (Chọn câu a-f để hoàn thành cuộc thảo luận giữa Linda, Lan và John.)

1. e 2. d 3. b 4. a 5. f 6. c

2. Find the expressions that John, Lan, and Linda used to talk about their ambitions and dreams in the conversation. Write them in the correct space. (Tìm những biểu hiện mà John, Lan, và Linda sử dụng để nói về hoài bão và ước mơ của mình trong cuộc trò chuyện. Viết chúng trong khoảng trống chính xác.)

John: (1) I’d like to…

(2) What I’d love to do one day is…

Lan: (3) I’d like to …

(4) One thing I’d like to do one day is…

Linda: (5) I’ve always wanted to …

3. Work in groups of three. Practise the conversation in 1. (Làm việc trong nhóm ba người. Luyện tập cuộc trò chuyện trong 1.)

4. Work in groups of three. Use the expressions in 2 to make a similar conversation about your own ambitions and dreams. (Làm việc trong nhóm ba người. Sử dụng các biểu hiện trong 2 để thực hiện một cuộc trò chuyện tương tự về hoài bão và ước mơ của riêng bạn.)