Unit 9 lớp 12: Project trang 57 sách Tiếng Anh 12 mới

Unit 9 lớp 12: Choosing a career – Project

1. Work in groups. Interview your group members about their future careers. Use the table below a guide. (Làm việc nhóm. Phỏng vấn thành viên trong nhóm của bạn về nghề nghiệp tương lai của họ. Sử dụng bảng dưới đây hướng dẫn.)

2. Present the results of the interviews to the class. (Trình bày các kết quả của các cuộc phỏng vấn trước lớp.)