Unit 8 lớp 11: Speaking trang 35, 36 sách Tiếng Anh 11 mới

Unit 8 lớp 11: Our world heritage sites – Speaking SGK trang 35, 36 sách mới

1. Read the information about some attactions in Hue. Work in pairs. Choose one place in Hue you would like to visit. Tell your partner about it. (Đọc thông tin về một số điểm du lịch ở Huế. Làm bài tập theo cặp. Chọn một dịa danh ở Huế mà em muốn đi thăm. Nói với bạn ngồi bên cạnh về điều này.)

I would like to visit Tu Due’s Tomb because I am quite fascinated by the nice description of it. The tomb is set in a poetic scenery of a pine forest and a magnificent lake. I know that the King was also a poet. He wanted to crcate a romantic landscape around him, so that he could enjoy sightseeing and making peom. Visitors who come here often have strong impression on Xung Khiêm Tạ (Xung Khiêm Pavilion), built on the lake and often surrounded by the pink lotus in summer. That’s why many travel bloggers have written beautiful words for the tomb.

2. Work in groups. Imagine that you have one day to explore Hue. Which attractions would you visit? Discuss and decide on two places you all want to see. Use the phrases below. (Thực hành nói theo nhóm. Hãy hình dung em có một ngày đến Huế để khám phá thành phố. Em sẽ đi thăm những điểm du lịch nào? Thảo luận và quyết định hai nơi em muốn tới. Sử dụng các cụm từ cho sẵn bên duới.)

Hướng dẫn dịch

Học sinh A: Ồ, có rất nhiều thứ đế ngắm khi đến Huế nhưng chúng ta chỉ có một ngày ở đây. Địa điểm nào chúng ta nên đi thăm đầu tiên?

Học sinh B: Tại sao chúng ta không đi thăm khu lăng mộ vua? Sẽ rất hữu ích bởi vì chúng ta có thế có thêm thông tin cho bài tập lịch sử của chúng ta.

Học sinh C: Ồ, tớ không thực sự thích khu lăng mộ vua lắm và tớ đã hoàn thành bài tập lịch sử rồi. Tại sao chúng ta không đi thăm Kinh Thành Huế trước nhất? Sau đó chúng ta sẽ có thêm thời gian đi thăm địa điểm thứ hai.

Học sinh A: Ý kiến hay đó! Sau đó chúng ta sẽ còn lại hai tiếng. Bạn nghĩ sao về việc đi thăm Trường Quốc học Huế?

Học sinh B: Nghe có vẻ hay đó! Tớ thực sự muốn xem một trong những ngôi trường đẹp nhất Việt Nam như thế nào. Tớ cũng đồng ý với ý kiến đầu tiên của bạn. Hãy đi thăm khu kinh thành trước nhất.

Học sinh C: Tuyệt! Hi vọng chúng ta sẽ có một quãng thời gian tuyệt đẹp ở Huế.

3. Work in groups. Choose a cultural or natural site you think your class would like to explore. What can you see and do there? Present your group’s ideas to the class. (Thực hành nói theo nhóm. Chọn một địa danh văn hoá hay thiên nhiên mà em nghĩ là cả lớp sẽ hứng thú khám phá. Em sẽ xem những gì và làm gì ở đó. Trình bày ý tưởng của nhóm trước cả lớp.)