Tìm kiếm tài liệu tiếng Anh

Unit 6 lớp 11: Listening trang 12 sách Tiếng Anh mới

Unit 6 lớp 11: Global Warming – Listening  SGK trang 12 sách mới

1.

a. Match the words with the pictures and answer the question. (Ghép các từ và tranh dưới đây cho phù hợp, sau đó trả lời câu hỏi.)

1.c 2.d 3.a 4.e 5.b

b. What is the common cause of all the disasters depicted in the pictures above. (Nguyên nhân chung của các thảm hoạ đuợc mô tả trong tranh là gì?)

2. Professor Linn is talking to a class of grade 11 students about global warming Listen to the talk and choose the best answers. (Giáo sư đang nói chuyện với học sinh lớp 11 về hiện tuợng nóng lên toàn cầu. Nghe bài nói chuyện và chọn những câu trả lời đúng nhất.)

Bài nghe:

1.D 2.B 3.B 4.C 5.A

Nội dung bài nghe:

Hi, everybody. In my talk today, I’ll discusss global warming, and its causes and effects on our lives. I hope you can all understand that it’s everyone’s duty to help reduce global warming right now.

You all know that global warming is the rise in the average temperature of the earth due to the increase of greenhouse gases such as carbon dioxide, carbon monoxide, methane, and water vapour. Climate scientists now believe that humans are mainly responsible for this. The burning of fossil fuels such as coal, oil, and natural gas. and the cutting down of large areas of forests have contributed to the emission of a large amount of harmful gases into the atmosphere in recent years. The thick layer of these gases traps more heat from the sun, which leads to the increase in the earth’s temperature.

Global warming results in climate change and catastrophic weather patterns such as heat waves, Hoods, droughts and storms, which can affect human lives. Hundreds of millions of people may suffer from famine, water shortages, and extreme weather conditions if we do not reduce the rate of global warming. This could also result in a 20-30% loss of animal and plant species.

Being well-informed about the effects of global warming is the first important step towards solving this problem. You’ll be more willing to change your lifestyle if you understand the impact of global warming. Moreover, you’ll be able to inform others and inspire change.

Hướng dẫn dịch

Xin chào các em. Trong bài nói hôm nay, tôi sẽ thảo luận về sự nóng lên toàn cầu, nguyên nhân và những hậu quả của nó lên đời sống của chúng ta. Tôi hi vọng các em có thể hiểu tất cả rằng trách nhiệm của mọi người là làm giảm sự nóng lên toàn cầu ngay bây giờ.

Các em đều biết sự nóng lên toàn cầu là sự gia tăng nhiệt độ trung bình của trái đất do sự gia tăng các khí gây hiệu ứng nhà kính như khí C02 và CO, mê tan và sự bốc hơi nước. Các nhà khí hậu học ngày nay tin rằng con người phải chịu trách nhiệm chính cho việc này. Việc đốt quá nhiều nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu và khí ga tự nhiên, và sự chặt phá rừng đã góp phần làm tăng lượng khí thải độc hại vào môi trường những năm gần đây. Tâng khí ga dày đặc hút thêm nhiệt lượng từ mặt trời, điều này dẫn tới sự tăng nhiệt độ trái đất.

Sự nóng lên toàn cầu dẫn đến sự thay đổi khí hậu và các thảm họa thời tiết như thủy triều nóng, lũ lụt, hạn hán, bão tố, những điều có thể ảnh hưởng lên đời sống con người. Hàng trăm triệu người phải chịu đựng nạn đói, sự thiếu nước và điều kiện khí hậu khắc nghiệt nếu chúng ta không làm giảm sự nóng lên toàn cầu. Điều này còn dẫn tới hậu quả triệt tiêu 20-30 phần trăm các loài động thực vật.

Được thông tin đầy đủ về các hậu quả của sự nóng lên toàn cầu là bước đầu tiên hướng tới việc giải quyết vấn đề này. Các em sẽ sẵn sàng hơn trong việc thay đổi lối sống nếu hiểu các hậu quả của việc nóng lên toàn cầu. Thêm vào đó, các em sẽ có thể thông báo cho những người khác và truyền cảm hứng thay đổi.

3. Listen to the talk again and answer the questions. (Nghe lại bài nói chuyện và trả lời câu hỏi.)

Bài nghe:

1. Carbon dioxide, carbon monoxide, methane, water vapour.

2. The thick layer of the greenhouse gases traps more heat from the sun leading to the increase of the temperature on the earth.

3. Heat waves, floods, droughts and storm surges.

4. Famine, water shortages, extreme weather conditions and a 20-30% loss of anima. and plant species.

5. When you have a lot of information about the topic, you’ll be more willing to change your lifestyle and you’ll be able to inform others and inspire change.

4. Work in groups. Discuss if the weather patterns in Viet Nam have changed over the last ten years. Provide some examples. Then report the results to the class. (Làm bài tập theo nhóm. Thảo luận xem trong 10 năm qua các kiểu khí hậu ở Việt Nam có thay đổi không. Cho ví dụ, sau đó trình bày kết quả trước cả lớp.)

Over the last ten years, there have been noticeable changes in Vietnam’s climate due to the rise in temperatures and sea level. The Slimmer is longer; it is hotter and hotter and the temperatures reach 40c or even over. Summer rainfall has declined, causing droughts in many areas, for example in central and central highland provinces. In rainny season, the levels of flooding and storms have increased rapidly. They are often unpredictable. The most vulnerable areas are Quảng Bình, Quáng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên.