Unit 5 lớp 11: Project trang 69 sách Tiếng Anh mới

Unit 5 lớp 11: Being part of Asean – Project SGK trang 69 sách mới

1. Work in two groups. Each group should choose a different set of questions. Do some research and find out the following (Làm việc theo 2 nhóm. Mỗi nhóm chọn một bộ câu hỏi khác nhau. Hãy nghiên cứu để tìm ra những ý dưới đây:)

Set A Set B
– Laos

– Indonesia (largest: 237, 424, 363 – 2011 Census);

Singapore (smallest: 5,076,700 people – 2010 Census)

– Brunei (Brunei dollar) and Singapore (Singapore dollar)

– Indonesia (it has about 17,508 islands.)

– The Philipines and Singapore

– Myanmar

– Thailand

– Indonesia (largest: 1,904,569 km2);

Singapore (smallest 707,1 km2)

2. Present your findings to the whole class (Trình bày những điều em tìm được trước cả lớp.)

Speaking

3. Work in pairs. Student B uses the table below and student A uses the table on page 63. Ask questions to fin the gaps. (Làm việc theo cặp. Học sinh B dùng bảng thông tin bên dưới, còn học sinh A dùng bảng thông tin trang 63. Đặt câu hỏi để điền vào ô trống.)

(1). 236,800 km2

(2). 27,565,821 (2010 census)

(3). 300,000 km2

(4). Philipine peso

(5). 66,720,153 (2011 estimated)

(6). 5,076,700 (2010 – Census)