Tìm kiếm tài liệu tiếng Anh

Unit 5 lớp 11: Looking back trang 68 sách Tiếng Anh mới

Unit 5 lớp 11: Being part of Asean – Looking back SGK trang 68 sách mới

Pronunciation

1. Listen and practise saying the following sentences. Mark the intonation: rising (/) or falling (). (Nghe và tập nói những câu dưới đây. Đánh dấu ngữ điệu: lên (/) hay xuống ().)

Bài nghe:

Falling intonation: 1, 3, 5.

Rising intonation: 2, 4.

Vocabulary

1. Choose the sentences with the words (a-f). (Hoàn thành càu bằng những từ (a-t).)

1.e 2.d 3.b 4.f 5.c 6.a

Grammar

1. Choose the correct verb form in brackets to complete each sentence. (Chọn dạng đúng của động từ cho trong ngoặc để hoàn thành câu)

1. to win 2. entering 3. catching 4. to take 5. visiting

2. Complete the sentences with the verbs in the box. Use the correct forms. (Hoàn thành câu bàng dạng đúng động từ cho trong khung.)

1. swimming 2. dancing 3. finding 4. speaking 5. completing

3. Choose the correct verb form to complete each of the sentences. (Chọn dạng đúng của động từ đế hoàn thành câu.)

1. feel 2. is having 3. am looking 4. is smelling 5. is feeling

4. Use the simple or continuous form of the verbs in brackets to complete the sentences (Dùng dạng đơn hoặc tiếp diễn của động từ cho trong khung để hoàn thành câu.)

1. recognise 2. know 3. is thinking 4. Do…remember 5. are…feeling