Unit 5 lớp 11: Communication and Culture trang 66, 67 sách Tiếng Anh mới

Unit 5 lớp 11: Being part of Asean – Communication and Culture SGK trang 66, 67 sách mới

Communication

1. Read the school notice about the Singapore Scholarships and the ASEAN Scholarships. Use the words or phrases to fill in the gaps. Check with a partner. (Em hãy đọc thông báo về Học Bổng Xinh-ga-po và Học Bổng ASEAN. Dùng từ / cụm từ cho sẵn điền vào chỗ trống. Kiểm tra câu trả lời của em với bạn bên cạnh.)

1.c 2.e 3.b 4.f 5.d 6.a

2. Create a list of FAQs (Frequently Asked Questions) about the Singapore Scholarships and the ASEAN Scholarships in 1. Work with a partner to think of as many questions as you can. Then ask each other the questions. (Hãy đưa ra một loạt những câu hỏi thường hay được hỏi về Học Bổng Xinh-ga-po và Học Bổng ASEAN ờ bài tập 1. Làm việc với bạn bên cạnh và nghĩ ra càng nhiều câu hỏi càng tốt, sau đó tập hòi nhau những câu hỏi đó.)

A: When is the Singapore Scholarship open for application.

B: How are applicants for the Singapore Scholarship chosen?

Culture

1. Look at the pictures. Do you know anything about this dance? Tell your partner. (Hãy nhìn những bức tranh. Em có biết gì về điệu múa này không. Hãy nói cho bạn bên cạnh biết.)

It’s Laos traditional folk dance called Lam Vong.

2. Read the text about Lam Vong and decide whether the following statements art true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box. (Đọc bài viết về điệu mm Lam Vông và xem thử những lời phát biểu dưới đây đúng (T), sai (F), hay không có thông tin (NG). Đánh vào ô đúng.)

1.F 2.T 3.F 4.NG 5.F 6.T

Hướng dẫn dịch

Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, còn gọi là Lào, có điệu múa dân gian truyền thống lâu đời. Điệu múa được ưa chuộng nhất Lam Vông có nghĩa là “múa theo vòng tròn”.

Lam Vông lôi cuốn nhiều nguời cùng múa theo một vòng tròn, di chuyển tay chân nhàng và uốn ngón tay cong theo tiếng nhạc. Người múa đưa tay của mình theo hướng ngược với người đối diện, người này về bên trái, thì người kia về bên phải.

Lam Vông là một điệu múa duyên dáng và chậm rãi, nam giới làm vòng trong, còn 1 làm vòng ngoài. Các cặp nam nữ múa xung quanh nhau theo vòng của mình rồi chuy qua người khác trong nhóm.

Nguời múa thuờng mời khách nuớc ngoài cùng múa Lam Vông để làm cho những vị khách ấy cảm thấy họ đuợc chào đón. Khách mời có thể cảm thấy Lam Vông lúc đầu khó múa, nhưng họ cũng nhanh chóng quen dần với bước di chuyển chân tay khi múa. Đó những cừ chỉ chậm rãi, nhẹ nhàng khiến cho Lam Vông trở nên đặc biệt.

3. Talk with a partner about one of the popular folk dances of Viet Nam or any other ASEAN country. Use the following questions. (Nói chuyện với bạn bên cạnh về mộ trong những diệu múa dân gian duợc ưa chuộng của Việt Nam hoặc của bất kỳ một quốc gia ASEAN nào. Dùng những câu hỏi dưới đây.)

Trong Com, which literally means Rice Drum, is a Vietnamese tradinional dance. It is very popular in Viet Nam, especially in the north of the country. It symbolises people s wishes for a peaceful, enjoyable and comfortable life. Trong Com has a boisterous, joyful and lively rhythm. It is also a charming dance, especially when accompanied by the folk song Trong Com. The beautiful lyrics and melody of the song greatly contribute to the popularity of the dance.