Unit 4 lớp 12: Reading trang 50, 51 sách Tiếng Anh 12 mới

Unit 4 lớp 12: The mass media – Reading

1. Work in pairs. Put the words and phrases related to the mass media in three groups: print, television and the Internet. Use a dictionary to look up unfamiliar words. (Làm việc theo cặp. Đặt các từ và cụm từ liên quan đến các phương tiện truyền thông đại chúng trong ba nhóm: in, truyền hình và Internet. Sử dụng từ điển để tra các từ lạ.)

Print: books, magazines, leaflets, newspapers.

Television: news programmes, dramas, reality shows, documentaries.

The Internet: email, websites, instant messaging, data sharing, social networking.

2. Quickly read the text and choose the best heading. (Nhanh chóng đọc các văn bản và chọn tiêu đề hay nhất.)

b. Forms of mass media.

3. Match each of the following words with its meaning. Use a dictionary if necessary. (Khớp mỗi từ sau đây với ý nghĩa của nó. Sử dụng từ điển nếu cần thiết.)

a. 3 b. 4 c. 6 e. 1 f. 5

4. Read the text again. Decide if the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box (Đọc văn bản một lần nữa. Quyết định xem các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG). Đánh dấu vào ô đúng.)

1. F 2. T 3. F 4. T 5. NG

5. Work in pairs. Tell each other about the forms of mass media that you use every day. Explain how you benefit from using them. (Làm việc theo cặp. Nói về các hình thức truyền thông đại chúng mà bạn sử dụng hàng ngày. Giải thích cách bạn được hưởng lợi từ việc sử dụng chúng.)