Unit 4 lớp 11: Writing trang 53 sách Tiếng Anh mới

Unit 4 lớp 11: Caring for those in need – Writing  SGK trang 53 sách mới

1. Read a student’s article about a problem facing children with cognitive impairments, and the solutions she proposes. Put the phrases (a-c) in the appropriate spaces (1-3) (Đọc bài báo của một học sinh viết về sự khó khăn đang thách thức các bạn bị suy giảm về nhận thức và những giải pháp mà bạn ấy đưa ra. Hãy xếp các cụm từ từ a-c vào ô thích hợp từ 1-3.)

1.c 2.b 3.a

Hướng dẫn dịch

Ở các quốc gia đang phát triển, có nhiều trẻ bị khuyết tật về nhận thức. Ngoài việc thiếu sự chăm sóc sức khỏe và sự khó khăn về kinh tế, những trẻ này phải đối mặt với nhiều loại tội phạm trong cuộc sống. Họ bị đối xử một cách thiếu công bằng bởi vì những khuyết tật của họ và nhiều người không khuyệt tật có thái độ tiêu cực đối với họ.

Làm sao chúng ta có thể giải quyết vấn đề này và giúp đỡ những trẻ này? Đầu tiên, mọi người nên tìm hiếu thêm về trẻ có khuyết tật về nhận thức. Họ gặp khó khăn trong việc học tập, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thể học. Ví dụ như Einstein, cha đẻ của ngành vật lý học hiện đại, không biết đọc cho đến năm 8 tuổi, nhưng điều đó không thể ngăn cản ông ấy trở thành nhà khoa học vĩ đại nhất mọi thời đại. Hiểu rõ sự khuyết tật về nhận thức sẽ thay đổi thái độ của mọi người và giúp họ hỗ trợ những trẻ này tốt hơn.

Thứ hai, người không khuyết tật và người khuyết tật về nhận thức nên tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Việc học nhóm hay làm việc nhóm mang họ lại gần nhau hơn và sẽ giúp ích cho việc xây dựng lòng tự tin. Khi làm việc cùng nhau, chúng ta sẽ nhận ra hạn chế của mỗi người và khám phá được những tài năng tiềm tàng. Điều này cũng sẽ kết nối những người có hoàn cảnh khác biệt vào một mục tiêu chung và làm cho cộng đồng trở nên mạnh mẽ hơn.

Trẻ khuyết tật vẫn bị đối xử một cách thiếu công bằng và ít có cơ hội trong cuộc sống. Tuy vậy, họ là một phần cửa xã hội và nên được hòa nhập với cộng đồng. Sự hiểu biết tốt hơn về khuyết tật nhận thức và sự tiếp xúc nhiều hơn giữa người khuyết tật và không khuyết tật sẽ thay đổi thái độ của mọi người và làm giảm tình trạng tội phạm trong cuộc sống.

2. Read the article in 1 again and complete the following outline. (Đọc lại bài báo ở bài tập 1 và hoàn thành dàn ý dưới đây.)

Introduction Children with cognitive impairments often face discrimination in life.
Main body
Solution 1 People should learn more about children with cognitive impairments.
Solution 2 There should be more contacts between people with cognitive impairments and non-disabled people.
Conclusion Better understanding and better cooperation between the two groups of people will change attitudes and reduce discrimination.

3. Choose one of the following problems and write an article of 160-180 words, using the outline in 2. You can use the suggestions below. (Chọn một trong những vấn đề dưới đây và viết một bài báo khoảng 160-180 từ, sử dụng dàn ý ở bài tập 2. Em có thể dụng những gợi ý bên dưới.)

Nowadays, while a lot of students live and study in good physical conditions, there rJ still many students with visual impairments. They are facing a lot of discrimination J life. They may feel that they are treated less fairly than normal students because of their disabilities. In regular schools, they cannot fully participate in school activities and aJ often left behind.

What can we do to help them overcome their problems? First, people should pay mudl attention to them and know what they need. They have different learning difficulties! however; that does not mean that they cannot learn. Therefore, schools should provioj them with specialised materials and tools such as Braille or large print books, talkirj computers or materials with large print. By giving them these things, we can help theJ learn better.

Second, there should be more close contacts between students with visual impairment and non-disabled ones. They should be put in a cordial atmosphere to work in groups! People should create an atmosphere of friendliness, respect and acceptance during afl activities at school. When working together with students with visual impairments, people will fully understand them and may recognise the talents hidden inside them. Tfci is the thing that all people in our society should do.

It is necessary for all people to give students with visual impairments more opportunitiei in life, and should intergrate them in our community because they are part of our socierJ Better understanding of students with visual impairments and more contacts between non-disabled people and disabled people will help students with visual impairmer overcome their difficulties and create a more possitive attitude towards them.