Unit 4 lớp 11: Listening trang 52 sách Tiếng Anh mới

Unit 4 lớp 11: Caring for those in need – Listening SGK trang 52 sách mới

1. Look at the pictures. Can you recognise the people? What disabilities do you think they had? (Hãy nhìn nhừng hức ảnh. Em có nhận ra những người trong ảnh không? Theo em họ đã bị khuyết tật gì.)

1. Albert Einstein, learning disability.

2. Ludwig van Beethoven, hearing loss.

3. Thomas Edison, learning disability.

2. Listen to a radio programme about a famous youngster with a disability and fill the information (Hãy cùng nghe một chương trình radio nói về một người trẻ tuổi nổi tiếng bị khuyết tật và điền thông tin về người đó vào bảng.)

Bài nghe:

Name Nguyen Anh
Nationality Vietnamese
Kind of disability Glass-bonc disease
Interests Singing and helping charitablc campaigns
Title honoured by UNICEF Global outstanding child with a disability

Nội dung bài nghe:

Welcome to Gel Involved, our weekly programme about inspirational young people. Today, I’ll tell you the amazing story of an outstanding young person with a disability.

Nguyen Anh was born with “glass-bone disease, a genetic disorder causing fragile bones, and had fractured bones over 30 times. She is unable to run around like her friends, and has to use a wheelchair. Despite her disability, she always has a smile on her face. She believes that she is luckier than other people with disabilities because she has many >upportive friends and teachers.

Nguyen Anh has been interested in singing since an early age. Eager to join charitable campaigns, she has been using her talent to perform at Voice of Viet Nam since she was eight. She has taken part in broadcasting radio messages to rural villagers. She has been honoured by UNICEF as an outstanding child with disabilities. Now. as a Friend of UNICEF Viet Nam. she continues to inspire others, and use her talent and determination to help children with disabilities.

She became a success when she auditioned for the television show Viet Nam’s Got Talent. She immediately received national and international recognition.

Her smile and kind voice will definitely continue to encourage people with disabilities to immediately their potential. Her inspiring words are what we would like you to think about. “You can do a lot of things if people believe in you and actually treat you equally.”

Hướng dẫn dịch

Chào mừng đến với chương trình: Hãy chung tay! chương trình hàng tuần về những người trẻ truyền cảm hứng. Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện ngạc nhiên về một thanh niên trẻ khuyết tật tiêu biểu.

Nguyễn Anh mắc bệnh “xương thủy tinh” bẩm sinh, một dạng biến đổi gen khiến cho xương rất dễ gãy, và cô ấy đã bị gãy xương hơn 30 lần. Cô ấy không thể chạy nhảy như các bạn cô ấy, và phải sử dụng xe lăn. Mặc dù bị khuyết tật, cô ấy luôn tươi cười. Cô ấy tin rằng cô ấy may mắn hơn những người khuyết tật khác vì cô ấy nhận được sự hỗ trợ từ bạn bè và thầy cô.

Nguyễn Anh đam mê ca hát từ nhỏ. Háo hức tham gia các chiến dịch từ thiện, cô ấy đã sử dụng tài năng của mình để trình diễn ở Giọng hát Việt Nam từ khi cô ấy 8 tuổi. Cô ấy tham gia truyền tải thông điệp đến những người dân vùng quê trên đài phát thanh. Cô ấy đã vinh dự được UNICEF chọn là gương mặt tiêu biểu cho trẻ khuyết tật trên toàn thế giới. Bây giờ, với cương vị một người bạn của UNICEF Việt Nam, cô ấy tiếp tục truyền cảm hứng cho những người khác, và dùng tài năng cũng như nghị lực của mình để giúp các trẻ khuyết tật khác.

Cô ấy đạt được thành công khi cô ấy thử giọng cho chương trình truyền hình Tìm kiếm tài năng Việt Nam. Cô ấy ngay lập tức nhận được sự công nhận cả ở trong nước và quốc tế.

3. Listen again and complete the sentences with no more than four words or numbers. (Nghe lại lần nữa và hoàn thành câu với không hơn 4 từ hoặc số.)

Bài nghe:

1. Get involved 2. over 30 times 3. broadcasting radio programmes 4. friendly and supportive 5. treated equally

4. Work in groups. Ask and answer the question. (Làm việc theo nhóm, hỏi và trả lời câu hỏi.)