Unit 3 lớp 11: Project trang 41 sách Tiếng Anh mới

Unit 3 lớp 11: Becoming Independent – Project SGK trang 41 sách mới

1. Complete the questions. Tick the number based on how accurate each statement is for you. The number you tick represents the point(s) you get for each item. (Hoàn thành phiếu câu hỏi. Đánh dấu vào con số dựa vào sự chính xác của các câu phát biểu đối với bạn. Con số bạn đánh dấu tương ứng số điểm bạn nhận được cho mỗi câu.)

Để học tốt tiếng anh 11 mới | Giải bài tập tiếng anh 11 mới

Add up all the points. The more points you get means the more independent you are.

2. Work in groups of ten. Make questions from the statements in the questionaire. Then use the question to interview students in your group. Find out how independent they are. Report the results to the class. (Làm việc theo nhóm gồm 10 bạn. Đặt câu hỏi từ các của phắt biểu trong phiếu câu hỏi. Sau đó sử dụng câu hỏi để phỏng vấn các bạn trong nhóm bạn. Tìm hiểu xem họ độc lập đến mức nào. Tường thuật kết quả trước lớp.)