Unit 3 lớp 11: Listening trang 36 sách Tiếng Anh mới

Unit 3 lớp 11: Becoming Independent – Listening SGK trang 36 sách mới

1. Look at the photo and answer the questions. (Hãy nhìn tranh và trả lời câu hỏi.)

– The boy is learning to ride a bike. His father is helping him to learn to ride it independently.

– Yes, I think he needs his father’s assistance because he can’t ride a bike by himself for the first time.

2. Listen to an interview on Life Skills, the most popular radio show for teens and parents, and match the statements with the speakers. (Hãy nghe cuộc phỏng vấn nói về những kỹ năng sống, chương trình phát sóng truyền thanh được yêu thích nhất dành cho tuổi thiếu niên và các bậc phụ huynh rồi ghép những lời phát biểu theo đúng người nói.)

Bài nghe:

Long: b,f Tuấn: a,d Minh: c,e

Nội dung bài nghe:

MC: Hello and welcome to Life Skills, the most popular radio show for teens and parents. Today. I’ve invited three Grade 11 students to share with us how their parents help them to become independent. Long, would you like to start?

Long: Hi. well. I’m the only child, so my parents tend to be overprotective of me. They didn’t let me do any household chores and drove me to school until finished Grade 9. However, since I was a little child. I’ve always been encouraged to voice my opinions. My parents even aske for my opinion before they make important family decisions.

MC: That’s great. That helps you develop self-confidence. And Tuan? How do your| parents help you become independent?

Tuan: Well, my parents focus on teaching me about responsibility. I’m given a list on responsibilities, such as doing household chores, looking after my grandparents… And my parents make sure that I fulfill all of them. If I fail. I get punished. Bui if I do them well, I get a reward. This keeps me motivated.

MC: Your parents seem strict, but also very fairễ What about you, Minh?

Minh: My parents set some limits and establish rigid rules about important issues. I have to do chores and follow a set routine. But I can make my own choices about personal things such as clothes, books or toys. My parents encourage me to consider all options before making my own decisions.

MC: Yes, setting limits can teach you self-discipline, and keep you safe and healthy. It’s also great that your parents teach you decision-making skills. I hope thai one day you’ll be ready to leave home and live independently. Thank you so much for joining the show.

Hướng dẫn dịch:

MC: Xin chào và chào mừng đến Kỹ Năng Sống, chương trình phát thanh phổ biến nhất dành cho thanh thiếu niên và cha mẹ. Hôm nay. Tôi đã mời ba học sinh Lớp 11 chia sẻ với chúng tôi về cách cha mẹ giúp họ trở nên độc lập. Long, bạn có muốn bắt đầu không?

Long: Xin chào. Tôi là con một, vì vậy cha mẹ tôi có xu hướng bảo vệ tôi quá mức. Họ đã không để tôi làm bất cứ công việc nhà nào và đưa đón tôi đến trường cho đến khi học xong lớp 9. Tuy nhiên, vì tôi còn nhỏ. Tôi luôn được khuyến khích lên tiếng ý kiến của mình. Cha mẹ tôi thậm chí hỏi ý kiến của tôi trước khi họ đưa ra quyết định quan trọng của gia đình.

MC: Thật tuyệt. Điều đó giúp bạn phát triển sự tự tin. Còn Tuấn? Cha mẹ bạn làm thế nào để giúp bạn trở nên độc lập?

Tuấn: Vâng, cha mẹ tôi tập trung vào việc dạy tôi về trách nhiệm. Tôi được đưa ra một danh sách về trách nhiệm, chẳng hạn như làm việc nhà, trông nom ông bà tôi … Và cha mẹ tôi đảm bảo rằng tôi hoàn thành tất cả. Nếu tôi thất bại. Tôi bị trừng phạt. Nhưng nếu tôi làm tốt, tôi nhận được một phần thưởng. Điều này khiến tôi được khuyến khích.

MC: Bố mẹ bạn có vẻ rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất mẫn cảm. Còn bạn thì sao Minh?

Minh: Cha mẹ tôi đặt ra một số giới hạn và thiết lập các quy tắc cứng nhắc về các vấn đề quan trọng. Tôi phải làm việc nhà và làm theo một thói quen. Nhưng tôi có thể tự chọn lựa những thứ cá nhân như quần áo, sách hay đồ chơi. Bố mẹ tôi khuyến khích tôi xem xét tất cả các lựa chọn trước khi đưa ra quyết định của riêng mình.

MC: Vâng, việc thiết lập lịch trình có thể dạy cho bạn kỷ luật tự giác, và giữ cho bạn an toàn và lành mạnh. Cũng tuyệt vời khi bố mẹ bạn dạy bạn các kỹ năng ra quyết định. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó bạn sẽ sẵn sàng rời nhà và sống độc lập. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã tham gia chương trình.

3. Answer the questions. (Trả lời câu hỏi)

Bài nghe:

1. Because they didn’t let him do any household chores and drove him to school until he finished Grade 9.

2. To voice (speak out) his opinions.

3. They focus on teaching him about responsibility.

4. If he does his responsibility well, they give him a reward.

5. To do chores and follow a set routine.

6. He can make his own choices about these items.

4. Work in groups. Tell your group members whether you were brought up in the same way as Long, Tuan, or Minh. (Làm việc theo nhóm. Kể cho các bạn cùng lớp nghe xem bạn có được nuôi dạy giống như Long; Tuấn hoặc Minh không.)