Tìm kiếm tài liệu tiếng Anh

Unit 10 lớp 12: Getting started trang 58, 59 sách Tiếng Anh 12 mới

Unit 10 lớp 12: Lifelong learning – Getting started

1. Angela and her grandpa are talking about keeping learning throughout life. Listen and read. (Angela và ông nội cô đang nói về việc tiếp tục học tập suốt đời. Nghe và đọc.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Angela: Grandpa, sorry I’m a bit late, but I had to do a lot of homework and missed the bus. If I hadn’t missed it, I’d have come at least 30 minutes earlier.

Grandpa: No problem. Your grandma is still out shopping.

Angela: What are you reading, grandpa? You look really excited!

Grandpa: Well, I’ve joined the Lifelong Learning Institute and I’ve chosen some interesting courses to attend. Do you want to have a look at their brochure?

Angela: OK. But I thought you are retired now? Why do you need to study? And what’s this lifelong learning? Do you mean learning all the time?

Grandpa: Kind of … These courses are not just for retired people. They are for everyone who is interested.

Angela: Oh, no, I don’t think I’d want to study all my life. Twelve years in compulsory education seems enough for me.

Grandpa: Yes, but things change all the time. There are new ideas and concepts that you need to understand in order to succeed! As a lifelong learner, you can also choose what and how to study. This type of learning is self-directed.

Angela: Sounds great, but how can I find the time to attend courses when I have a full-time job?

Grandpa: Well, you could do an online course with discussion sessions in the evening or at the weekend. You can do it from the comfort of your own home. The key thing is to enjoy learning and acquire new skills all the time.

Angela: Sounds nice. So lifelong learning is all about learning to enjoy learning?

Grandpa: That’s right. It’s voluntary and self­motivated. People usually take time to study for personal or professional reasons, depending on their needs and learning styles.

Angela: But what about you? Why do you need to do all these courses? Digital technology, art history, French literature?These courses all sound difficult to me. If I had known that, I’d have brought you my Information Technology textbook.

Grandpa: Well, it’s important for me to try new things and keep my brain healthy and fit. I can also meet and talk to different people, and make new friends.

Angela: Good luck, grandpa. Hope you enjoy the courses.

Hướng dẫn dịch

Angela: Ông nội, xin lỗi tôi đã hơi muộn, nhưng tôi phải làm nhiều bài tập về nhà và bỏ lỡ chuyến xe buýt. Nếu tôi không bỏ lỡ nó, tôi đã đến sớm ít nhất 30 phút.

Ông nội: Không vấn đề gì. Bà của bạn vẫn ra ngoài mua sắm.

Angela: Bạn đang đọc gì, ông nội? Bạn trông thật phấn khích!

Ông nội: Vâng, tôi đã tham gia Viện Học tập Đời sống và tôi đã chọn một số khóa học thú vị để tham dự. Bạn có muốn xem tài liệu quảng cáo của họ?

Angela: OK. Nhưng tôi nghĩ bạn đã nghỉ hưu bây giờ? Tại sao bạn cần phải học? Và việc học cả đời này là gì? Bạn có nghĩa là học tập tất cả các thời gian?

Grandpa: Loại … Các khóa học này không chỉ dành cho người về hưu. Họ là dành cho tất cả những ai quan tâm.

Angela: Ồ, không, tôi không nghĩ rằng tôi muốn học cả cuộc đời mình. Mười hai năm trong giáo dục bắt buộc dường như đủ cho tôi.

Ông nội: Vâng, nhưng mọi thứ luôn thay đổi. Có những ý tưởng và khái niệm mới mà bạn cần phải hiểu để thành công! Là một người học suốt cả đời, bạn cũng có thể lựa chọn những gì và làm thế nào để học tập. Loại hình học tập này là tự định hướng.

Angela: Âm thanh tuyệt vời, nhưng làm sao tôi có thể tìm được thời gian để tham dự các khóa học khi tôi có một công việc toàn thời gian?

Ông nội: Vâng, bạn có thể làm một khóa học trực tuyến với các buổi thảo luận vào buổi tối hoặc cuối tuần. Bạn có thể làm điều đó từ sự thoải mái của nhà riêng của bạn. Điều quan trọng là để tận hưởng học tập và có được các kỹ năng mới tất cả thời gian.

Angela: Nghe hay đấy. Vì vậy, học tập suốt đời là tất cả về học tập để tận hưởng học tập?

Ông nội: Đúng rồi. Đó là tự nguyện và tự giác. Mọi người thường dành thời gian để nghiên cứu vì lý do cá nhân hoặc nghề nghiệp, tùy thuộc vào nhu cầu và kiểu học tập của họ.

Angela: Nhưng còn bạn thì sao? Tại sao bạn cần phải làm tất cả các khóa học này? Công nghệ số, lịch sử nghệ thuật, văn học Pháp Các khóa học này tất cả nghe có vẻ khó khăn đối với tôi. Nếu tôi biết điều đó, tôi đã đưa cho bạn sách giáo khoa Công nghệ thông tin của tôi.

Ông nội: Vâng, điều quan trọng đối với tôi là thử những thứ mới và giữ cho bộ óc của tôi khỏe mạnh và phù hợp. Tôi cũng có thể gặp và nói chuyện với những người khác nhau, và kết bạn mới.

Angela: Chúc may mắn, ông nội. Hy vọng bạn thích các khóa học.

2. Work in pairs. Decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box. (Làm việc theo cặp. Quyết định xem các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG). Đánh dấu vào ô thích hợp.)

1. F 2. T 3. F 4. T 5. NG

3. Find the words/phrases in the conversation that mean the following. (Tìm các từ / cụm từ trong cuộc trò chuyện có ý nghĩa sau đây.)

1. compulsory education 2. lifelong learning 3. self-motivated
4. self-directed 5. learning styles

4. Work in pairs. Ask and answer the question. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi.)

Do you think lifelong learning is important? Why? Why not?

5. Work in pairs. Discuss the form and meaning of the grammar point in the following sentences. (Làm việc theo cặp. Thảo luận về hình thức và ý nghĩa của điểm ngữ pháp trong các câu sau đây.)

1. If I hadn’t missed it, I’d have come at least 30 minutes earlier.

2. If I had known that, I’d have brought you my Information Technology textbook.