Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ đề – Lê Minh Pdf

Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ đề
Author: Lê Minh, Hoàng Quý Nghiêm

Danh mục từ vựng trong cuốn sách Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề:

 • Cardinal numbers – Số đếm
 • Ordinal numbers – Số thứ tự
 • Colour – Màu sắc
 • Days – Ngày
 • Months and Seasons – Tháng và mùa
 • The Weather – Thời tiết
 • Personal informations – Thông tin cá nhân
 • Family – Gia đình
 • Wedding – Đám cưới
 • Every day activities – Các hoạt động hàng ngày
 • Education – Giáo dục
 • Subjects – Các môn học

Download: PDF