Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Kiểm Toán thông dụng nhất

Dưới đây là 30 từ vựng về kiểm toán thông dụng nhất. Để ghi nhớ hiệu quả hãy cố gắng học 3-5 từ mỗi ngày và dùng chúng thường xuyên trong cuộc sống cũng như công việc.

– Accounting policy: Chính sách kế toán
– Adjusting journal entries (AJEs): Bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh
– Aged trial balance of accounts receivable : Bảng số dư chi tiết phân tích theo tuổi nợ
– Audit evidence: Bằng chứng kiểm toán
– Audit report: Báo cáo kiểm toán
– Audit trail: Dấu vết kiểm toán
– Auditing standard: Chuẩn mực kiểm toán
– Bank reconciliation: Bảng chỉnh hợp Ngân hàng
– Controlled program: Chương trình kiểm soát
– Disclosure: Công bố
– Documentary evidence: Bằng chứng tài liệu
– Expenditure cycle: Chu trình chi phí
– Final audit work: Công việc kiểm toán sau ngày kết thúc niên độ
– Generally accepted auditing standards (GAAS): Các chuẩn mực kiểm toán được chấp nhận phổ biến
– Integrity: Chính trực
– Interim audit work: Công việc kiểm toán trước ngày kết thúc niên độ
– Management assertion: Cơ sở dẫn liệu
– Measurement: Chính xác (cơ sở dẫn liệu)
– Observation evidence: Bằng chứng quan sát
– Oral evidence: Bằng chứng phỏng vấn
– Organization structure: Cơ cấu tổ chức
– Payroll cycle: Chu trình tiền lương
– Physical evidence: Bằng chứng vật chất
– Production/Conversion cycle: Chu trình sản xuất/chuyển đổi
– Random number generators: Chương trình chọn số ngẫu nhiên
– Reclassification journal entries (RJEs): Bảng liệt kê các bút toán sắp xếp lại khoản mục
– Reconciliation of vendors’ statements: Bảng chỉnh hợp nợ phải trả
– Revenue cycle: Chu trình doanh thu
– Working trial balance: Bảng cân đối tài khoản
– Written narrative of internal control: Bảng tường thuật về kiểm soát nội bộ