Review 2 lớp 12: Language trang 70, 71 sách Tiếng Anh 12 mới

Review 2 lớp 12 (Unit 4-5) – Language

1. Use the correct form of the words or phrases in the box to complete the sentences. (Sử dụng các hình thức đúng của từ hoặc cụm từ trong hộp để hoàn thành câu.)

1. blog 2. social networking 3. digital devices
4. mass media 5. Instant messaging 6. advent

2. Complete the sentences, using the correct form of the words in brackets. (Hoàn thành các câu, sử dụng hình thức đúng của từ trong ngoặc.)

1. assimilate 2. identity 3. National 4. ethnicity 5. integrate

3. Listen to the sentences and pay attention to the regular verbs in the past tense. Tick the correct box depending on the pronunciation of the verb ending -ed. Then practise saying them. (Nghe câu và chú ý đến các động từ thông thường ở thì quá khứ. Đánh dấu vào ô thích hợp tùy thuộc vào cách phát âm của động từ kết thúc -ed. Sau đó, thực hành nói chúng.)

Bài nghe:

/t/ /d/ /id/
4,6,8,11 1,2,10,12 3,5,7,9

4. Fill each gap with an appropriate preposition. (Điền vào mỗi chỗ trống một giới từ thích hợp.)

1. to 2. of 3. in 4. for 5. from

5. Put the words in brackets in the correct tenses (Đặt các từ trong ngoặc ở các thì đúng.)

1. Have… cleaned 2. haven’t swept 3. have washed
4. have tried 5. has been studying

6. Match the two halves of the sentences. (Khớp hai nửa của câu với nhau.)

1. f 2. e 3. g 4. a 5. d 6. b 7. c