Note: 50 tính từ đuôi Ly dễ nhầm thành trạng từ

50 TÍNH TỪ ĐUÔI -LY CẨN THẬN NHẦM LÀ TRẠNG TỪ
Không phải chỉ trạng từ mới có đuôi -ly đâu nhé. Lưu về học liền thôi!
Lưu ý: các từ early, hourly, daily, nightly, weekly, monthly, quarterly và yearly thì vừa là trạng từ, vừa là tính từ nha

Download: PDF