[Book] Intermediate Vocabulary PDF

Intermediate Vocabulary
B J.Thomas

Intermediate Vocabulary – cuốn tài liệu được thiết kế cho những học sinh ở trình độ trung cấp (intermediate). Tài liệu bao gồm các chủ đề cho từ vựng và một loạt các bài tập thú vị. Hơn 2000 từ vựng được giới thiệu thông qua các bài tập về điền chỗ trống, các bài tập xây dựng từ.

Tài liệu bao gồm:
Từ điển thực hành.
26 Unit thống nhất theo các chủ đề: travel, education, industry and music, …
Các bài tập về xây dựng từ và hình thành từ.
Các trò chời về từ vựng
Các mảng kiến thức về từ vựng khác như: formal words, abbreviations, colloquial words and slang (từ lóng) …

(If possible, readers should buy original copies at bookstores nationwide to support the author.)

[Book] Pdf: PDF