Home / IELTS / IELTS Writing

IELTS Writing

Download Essential Writing For IELTS PDF

Essential Writing For IELTS Essential Writing For IELTS là giáo trình luyện viết cơ bản được biên soạn cho học viên Ielts ở cấp độ trước trung cấp (Pre-Intermediate) và cao hơn. So với các kỹ năng khác, kỹ năng viết luôn được xem là một kỹ năng khó đối …

Read More »

Download Top 20 Great Grammar for Great Writing PDF

Top 20 Great Grammar for Great Writing Top 20 Great Grammar for Great Writing – by providing instruction and practice of the 20 most troublesome grammar points, Top 20 helps students master the essential grammar they need to produce great writing. This book includes: a variety of exercises show students …

Read More »