[Book] IELTS Writing Academic Task 1 – How to write at a band 9 level PDF

IELTS Writing Academic Task 1 – How to write at a band 9 level

Sách hướng dẫn cách để chuẩn bị và viết 1 bài IELTS Writing Task 1 ( Academic Module) hoàn chỉnh và hiệu quả. Không giống như Task 2, theo nhiều cách nhìn nhận thì Task 1 tương đối phức tạp hơn. Trong bài Writing Task 1 học viên phải biết cách tư duy với các nhóm số liệu mà đề bài cho. Do đề bài ngày càng khó và phức tạp hơn trong khi số từ tối thiểu được viết luôn là 150 từ, học viên buộc phải biết cách nhóm các thông tin chính và thể hiện được các điểm thay đổi nổi bật trong biểu đồ hoặc bảng biểu mà đề bài cung cấp.

How to write at a band 9 level – IELTS Writing Task 1 Academic Module (PDF) guides you how to use sentence structures flexibly as well as how to group significant features of graphs, diagrams so that you can get high score at the writing task 1.

(If possible, readers should buy original copies at bookstores nationwide to support the author.)

[Book] Pdf: PDF