Tìm kiếm tài liệu tiếng Anh

[Book] IELTS Interactive Self-Study: 200 Advanced Vocabulary Questions PDF

IELTS Interactive Self-Study: 200 Advanced Vocabulary Questions

200 Advanced Vocabulary Questions – tài liệu cung cấp cho bạn từ vựng IELTS.

Sách phù hợp với những bạn target 6.5+ IELTS và đang trong quá trình trau dồi nguồn từ vựng advanced.

Sách gồm 200 bài tập nhỏ, được chia làm 20 phần lớn: 10 phần đầu là bài tập trắc nghiệm và 10 phần sau là bài tập điền vào chỗ trống, giúp bạn hiểu được nghĩa và cả cách dùng từ.

(If possible, readers should buy original copies at bookstores nationwide to support the author.)

[Book] Pdf: PDF