[Book] IELTS High Score Vocabulary List PDF

IELTS High Score Vocabulary List

“IELTS High Score Vocabulary List (2013)” – cung cấp cho bạn danh sách từ vựng được chọn lựa đặc biệt, giúp học viên tăng điểm của mình .

Sách bao gồm:
– Danh sách các từ, bạn sẽ muốn học vì chúng là nền tảng cho sự thành công của bạn
– Khám phá những từ thích hợp để học; Đừng phí thời gian vào những từ không cần thiết
– Từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa dễ hiểu
– Ví dụ đầy đủ và rõ ràng, cụ thể cho những người nói tiếng Anh không phải là người bản xứ

(If possible, readers should buy original copies at bookstores nationwide to support the author.)

[Book] Pdf: PDF