Home / Grammar

Grammar

English Grammar Guide

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Pdf

Tài liệu tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh thông dụng Mục lục Grammar Review________________________________________________ 7 Quán từ không xác định “a” và “an” _________________________________ 8 Quán từ xác định “The” ___________________________________________ 9 Cách sử dụng another và other. ___________________________________ 12 Cách sử dụng little, a little, few, a few ______________________________ …

Read More »

Download Basic English Grammar – Second Edition PDF

Longman Basic English Grammar – Second Edition Longman Basic English Grammar – cuốn tài liệu gồm 482 trang bao quát toàn bộ nền tảng ngữ pháp cơ bản của tiếng Anh, nhằm giúp cho người đọc có thể sử dụng tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ 2 của mình. …

Read More »

Download Practice Makes Perfect: Exploring Grammar PDF

Practice makes perfect: Exploring Grammar Helpful instruction and plenty of practice for your child to understand the basics of grammar and vocabulary Understanding grammar is essential for your child to speak and write with competence and clarity. Practice Makes Perfect: Exploring Grammar gives your child bite-sized explanations of grammar and …

Read More »

Download Practice Makes Perfect Mastering Grammar PDF

Practice Makes Perfect Mastering Grammar Helpful instruction and plenty of practice for your child to understand the basics of grammar and vocabulary Understanding grammar is essential for your child to speak and write with competence and clarity. Practice Makes Perfect: Exploring Grammar gives your child bite-sized explanations of grammar and …

Read More »