Grammar

English Grammar Guide

Ngữ pháp các động từ tường thuật thường gặp trong tiếng Anh

Động từ tường thuật – Reporting Verbs – được dùng để truyền tải ý tưởng, mục đích, dự định… Các động từ tường thuật phổ biến nhất trong câu gián tiếp chính là say, tell và ask. Ngoài ra, còn có nhiều động từ tường thuật khác thể hiện ý khuyên răn, cảnh báo, đề nghị… Ví dụ: “I’m …

Read More »