[Book] Destination C1 & C2 Grammar and Vocabulary with Answer Key PDF

Destination C1 & C2 Grammar and Vocabulary with Answer Key

Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key là bộ tài liệu về ngữ pháp và từ vựng hiệu quả. Tài liệu cung cấp
những kiến thức cơ bản về ngữ pháp (thì động từ, danh từ, động từ, …) và cấu trúc quan trọng (cấu trúc bị động, mệnh đề
quan hệ, … ).

Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key C1 & C2 phù hợp với trình độ C1 & C2 (advanced)

(If possible, readers should buy original copies at bookstores nationwide to support the author.)

[Book] Pdf: PDF