[Book] Destination B2 Grammar and Vocabulary with Answer key PDF

Destination B2 Grammar and Vocabulary with Answer key

Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key là bộ tài liệu về ngữ pháp và từ vựng hiệu quả. Tài liệu cung cấp
những kiến thức cơ bản về ngữ pháp (thì động từ, danh từ, động từ, …) và cấu trúc quan trọng (cấu trúc bị động, mệnh đề
quan hệ, … ).

Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key B2 phù hợp với trình độ B2 (intermediate & upper-intermediate)

(If possible, readers should buy original copies at bookstores nationwide to support the author.)

[Book] Pdf: PDF