[Book] Destination B1 Grammar and Vocabulary with Answer Key PDF

Destination B1 Grammar and Vocabulary with Answer Key

Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key là bộ tài liệu về ngữ pháp và từ vựng hiệu quả. Tài liệu cung cấp những kiến thức cơ bản về ngữ pháp (thì động từ, danh từ, động từ, …) và cấu trúc quan trọng (cấu trúc bị động, mệnh đề quan hệ, … ).

Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key B1 phù hợp với trình độ B1 (intermediate)

(If possible, readers should buy original copies at bookstores nationwide to support the author.)

[Book] Pdf: PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *