Các loại từ hạn định Determiners cách dùng và bài tập vận dụng

– Các từ hạn định hay chỉ định từ là những từ thường được đặt trước các danh từ xác định để chỉ một người/sự việc/sự vật cụ thể hoặc đặc biệt mà bạn đang đề cập đến.

II. CÁC LOẠI TỪ HẠN ĐỊNH

Loại từ hạn định Liệt kê Ví dụ
– Mạo từ a, an, the
 • The I saw a girl last night.
  Tôi thấy một cô gái tối qua.
– Từ hạn định chỉ định this, that, these, those
 • Look at these flowers!
  Nhìn những bông hoa này!
– Từ hạn định sở hữu  my, his, her, your, our, their, its
 • My father works at a big insurance company.
  Cha tôi làm việc tại một công ty bảo hiểm lớn.
– Từ chỉ số lượng all, every, most, many, much, some, few, little, any, no…
 • We don’t have much money.
  Chúng ta không có nhiều tiền.
 • We don’t have many eggs.
  Chúng ta không có nhiều trứng. 
– Số từ  one, two, three, first, second, third,…..
 • I ordered two cakes.
  Tôi đặt hai cái bánh
 • She won third prize.
  Cô đã giành giải ba.
– Từ hạn đinh Nghi vấn  whose, which, what
 • Whose car did you borrow?
  Bạn mượn chiếc xe nào?
 • Which books have you read?
  Bạn đã đọc sách nào?

III. CÁCH DÙNG CÁC LOẠI TỪ HẠN ĐỊNH

1. Mạo từ (Articles)

– Mạo từ là Từ hạn định phổ biến nhất.

– Gồm 3 từ: a, an, the

– Mạo từ được chia thành 2 loại: Mạo từ xác định và không xác định.

Mạo từ không xác định Mạo từ xác định
Dùng với
 • Danh từ số ít
 • Cho mọi danh từ (số ít, số nhiều, đếm được và không đếm được)
Dùng khi
 • Người nghe / người nói chưa biết gì về đối tượng được nói đến hoặc chỉ biết một cách chung chung
 • Khi người nói / người nghe đã biết được đối tượng đang nói đến là ai
Ví dụ
 • He met a girl last night. (Anh ta gặp một cô gái đêm qua.)
 • The girl is kind and lovely.
  (Cô ấy tử tế và đáng yêu.)
 • The red wine.
  (Rượu vang đỏ)

2. Từ hạn định chỉ định (Demonstrative Determiners)

– Từ hạn định chỉ định dùng để chỉ sự xa hay gần của ai đó với người nói.

– Gồm 4 từ: this, that, these, those

Gần Xa
Số ít This That
Số nhiều These Those

Eg:

 • I like this color.
  (Tôi thích màu này.)
 • That man over there looks scary.
  (Người đàn ông ở đó trông đáng sợ.)
 • These books belong to mine.
  (Bạn có thể nhìn thấy những tòa nhà đó?)
 • Can you see those buildings?
  (Bạn có thể nhìn thấy những tòa nhà đó?)

3. Từ hạn định sở hữu (Possessive Determiners)

– Từ hạn định sở hữu, hay còn gọi là Tính từ sở hữu, được dùng để chỉ việc ai đó đang “sở hữu” một thứ gì đó.

– Gồm 7 từ: my, your, his, her, its, our, their

Eg:

 • We sold our house last week.
  Chúng tôi đã bán ngôi nhà của chúng tôi vào tuần trước.
 • Your wish is my commend.
  Mong ước của bạn là lời khen ngợi của tôi.
 • Her dress is from the latest collection.
  Bộ váy của cô ấy là từ bộ sưu tập mới nhất.

– Chú ý: 

+ Không nhằm lẫn Từ hạn định sở hữu, hay còn gọi là Tính từ sở hữu, với Đại từ sở hữu.

+ Phân biệt ITS (của nó) với IT’S (= IT + IS):

Eg:

 • The cat licks its fur. → Con mèo liếm lông của nó.
 • It’s raining. = It is raining. → Trời đang mưa.
 • Look at the train! It’s comming. = It is comming → Nhìn tàu hỏa kìa! Nó đang tiến đến.

4. Từ chỉ số lượng (Quantifiers )

– Từ chỉ số lượng là những từ mô tả số lượng của một cụm danh từ.

Chỉ dùng với danh từ đếm được Chỉ dùng với danh từ không đếm được Dùng cho cả hai loại danh từ
– a few
– a number of
– several
– many
– a majority of
– every
– a little
– a great deal of
– a large amount of
– much…
– all
– a bit of
– a lot of / lots of
– no / none
– not any
– plenty of
– any
– some

Eg:

 • I buy every book from this author.
  Tôi mua những cuốn sách từ tác giả này.
 • All students from this school passed the entrance exam.
  Tất cả học sinh từ trường này đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh.
 • She had no money.
  Cô ấy không có tiền.

a. Từ hạn định: ENOUGH

Enough = “đủ”

– Công thức dùng với từ Enough:

Enough + danh từ

– Trong trường hợp “enough” là trạng từ, ta có công thức sau:

Tính từ / Trạng từ / Động từ + Enough

Eg:

 • There are enough chairs for everyone here. → danh từ “chair”
  Có đủ ghế cho mọi người ở đây.
 • I hadn’t trained enough for the job. → động từ “train”
  Tôi đã không được đào tạo đủ để làm việc
 • This house isn’t big enough for us. → tính từ “big”
  Ngôi nhà này không đủ lớn cho chúng tôi
 • We didn’t leave early enough. → trạng từ “early”
 • Chúng tôi đã không để lại sớm.

b. Số từ (Numbers)

– Gồm số đếm và số thứ tự:

+ Số đếm: one, two, three,….

+ Số thứ tự: first, second, third,…
Eg:

 • There are about two hundred (200) people on the street.
  (Có khoảng hai trăm (200) người trên đường phố.)
 • He has just made his second score.
  (Anh ấy đã ghi bàn thứ hai.)
 • The first three people who answer correctly will get a present.
  (Ba người đầu tiên trả lời chính xác sẽ nhận được một món quà.)

c. Từ hạn đinh Nghi vấn (Interrogative Determiners)

– Gồm 3 từ: which, what, whose.

+ Whose dùng để thể hiện ý “thuộc về ai đó”. Whose thường được dùng nhiều trong các câu liên quan đến Mệnh đề quan hệ – Đại từ quan hệ.

+ What dùng để hỏi thông tin cụ thể về một điều gì đó.

+ Which cũng dùng để hỏi thông tin cụ thể về một điều gì đó, nhưng là từ một tập hợp đã cố định sẵn. (người hỏi đã có một số lựa chọn nhất định và hỏi người nghe là thích cái nào trong số đó)

Eg:

 • What sports do you like?
  Bạn thích môn thể thao nào?
 • Which dress do you like? The red one or the green one?
  Bạn thích cái váy nào? Màu đỏ hoặc màu xanh lục?
 • Whose iPhone was stolen?
  IPhone của ai đã bị đánh cắp?

d. Từ hạn định chỉ Sự khác biệt

– Có 3 từ hạn định chỉ sự khác biệt. Đó là: another, other và the other.

– Cách dùng:

+ Another: dùng để chỉ một cái gì đó khác, hoặc thêm vào cái đã nói đến trước đó
*Dùng với danh từ số ít

 • Would you like another cup of coffee? → thêm 1 cốc cà phê nữa
 • Another reason to reject his offer is…. → thêm 1 lý do nữa là…

+ Other: dùng để chỉ một cái gì đó khác hẳn với cái đã nói đến trước đó
*Dùng với danh từ số nhiều

 • I have no other ideas. → ý kiến khác
 • There are other jobs you could try. → công việc khác

+ The other: dùng để chỉ đến (những) cái còn lại trong (những) cái đã nói đến trước đó
*dùng với danh từ số ít hoặc số nhiều

 • I enjoyed the first book but I didn’t read the other books in the series. → những cuốn còn lại trong series
 • Where is the other box of candy? → hộp kẹo còn lại

Bài tập trắc nghiệm về từ Hạn định trong tiếng Anh có đáp án

Exercise 1
1. The young man and the young woman paid_______ attention to the writer.
a. none b. any c. not any d. no
2. Mr. Scott has a garage in Silbury. His_______ garage is in Pinhurst.
a. another b. other c. else d. different
3. Bill Frith’s garden is larger than Joe’s. It is _______
a. larger garden b. a large garden c. large garden d. largest garden
4. Joe’s garden is more interesting_______ Bill’s
a. by b. for c. than d. from
5. Joe’s garden is the best in the town. It’s the best_______ them all.
a. in b. of c. than d. from
6. Joe’s garden is interesting. Joe is _______ in gardening.
a. interesting b. interest c. interestingly d. interested
7. The writer doesn’t like hard work. It’s_______ to look after a garden.
a. a hard work b. a hard job c. hard job d. hardly a job
8. Harry sat at the same table. He didn’t sit at _______ one.
a. other b. a different c. extra d. another
9. We shall have plenty of time. There will be_______ time to see him.
a. enough b. almost enough c. less than enough d. hardly enough
10. Most of the young people will be there. _______ the young people will be there.
a. A lot b. Nearly all c. Some d. Many
11. I speak a few words of French. I don’t know_______ French
a. many b. much c. plenty of d. a little
12. The firm couldn’t pay_______ large salaries.
a. so b. such a c. such d. a such
13. _______ turn is it? It’s your turn.
a. Which b. To whom c. Whom d. Whose
14. I might as well have them. I am_______ to have them.
a. very pleased b. very glad c. not very glad d. delighted
15. I am even less lucky. I am _______ lucky.
a. more b. as c. not d. so
16. His bag is empty. He has_______
a. a empty bag b. and empty bag c. empty bag d. one empty bag
17. I am one of the few people left. So there_______
a. are none left b. is one left c. are some left d. are lot left
18. She received a letter from a girl of her own age. The girl is_______ she is.
a. the same age with b. the same age c. as old d. the same age as
19. I like my sister’s house. It’s a _______
a. new beautiful house b. beautiful house new
c. beautiful new house d. the same age as
20. She will come to England _______ year.
a. last b. next c. the other d. the last

Exercise 2
1. _______ room was it? This gentlemen’s
a. To whom b. Who c. Whose d. Of whom
2. We like them_______ we like pretty curtain material.
a. just as b. the same c. just the same d. so
3. It is one of the ugliest faces I have ever seen. I’ve never seen_______
a. an ugly one b. an ugliest one c. the ugliest one d. an uglier one
4. This is the most surprising thing about it. It is_______ than anything.
a. most surprising b. more surprising c. more surprised d. most surprised
5. He used to work fourteen hours a day. He did this_______ day.
a. one b. some c. each d. a
6. He had a shop of his own. It was_______ shop.
a. his own b. his’s c. his’own d. whose is
7. _______ this bicycle? Their son’s
a. who’s is b. whoses c. who’s d. whose is
8. people are no so honest as they once were. They are_______ honest.
a. as b. so c. less d. fewer
9. There were fewer people in the shop than usual. There were_______
a. as many as usual b. not as many as usual
c. a few as usual d. more than usual
10. The woman bought a few small articles. She bought_______
a. a little b. some c. one d. three
11. How_______ was the shore? Eight miles.
a. away far b. far from c. far away d. long
12. They got such a fright. They were_______
a. so frightful b. such frightened c. so frightened d. such fright
13. She was a young woman. The woman was_______
a. a youth b. young c. a young d. youth
14. The operation roved to be every difficult. It proved to be_______ operation.
a. difficult b. the difficult c. a difficult d. difficult the
15. A great many good were sent. There were_______
a. quite a few b. quite a little c. not too many d. very much
16. It has a head like a horse_______ head was like that of a horse.
a. It b. It’s c. It’s d. Its
17. The strike will last for a week. That’s what_______ people believe.
a. most of b. the most of c. the more d. most
18. We went so unwillingly to school. We were _______ unwilling pupils.
a. such b. so c. so much d. such an
19. People will do anything to see a free show-even if it is_______
a. badly b. bad one c. a bad d. bad
20. He hardly used_______ large car that he owned.
a. his b. a c. the d. any

Exercise 3
1. They did not find_______
a. nothing of value b. a valuable thing c. any value d. anything valuable
2. They stagger home loaded with_______ necessities as they can carry.
a. as many of the b. as many c. so many d. the most
3. The _______ is the Gouffre Berger near Grenoble.
a. deepest cave known in the world b. cave deepest known in the world
c. world’s cave known deepest. d. deepest cave in the world’s knowledge
4. The bigger the risk an insurance company takes, the higher the premium you will have to pay.
a. The higher you will have b. the more you will have
c. ore you will have d. you will have higher.
5. Modern dances proved to be _______ the dish could bear.
a. too much for b. as much as c. so much that d. so much for
6. The public are often far more interested_______ political events.
a. in people’s stories than b. in stories about people than
c. with stores about people then d. by people’s stories than by
7. We are_______ dependent on specialized labour as we used to be.
a. increasingly less b. becoming not so c. not nearly as d. becoming less
8. _______ spend hours of their leisure time.
a. men of each age b. men of every age
c. all ages of men d. whatever a man’s age, they
9. Whatever it is, a fused light, _______ furniture, a clogged pipe, a broken down vacuum cleaner, wives expect their husbands to put things right.
a. shaked b. shaken c. a shaky d. shaky
10. Drilling a hole under the sea has proved more difficult than_______
a. drilling one on lad b. under the land
c. to drill a hole on land d. a hole on the land
11. The bottle hasa_______
a. green delicately shaded tint b. delicately shaded green tint
c. green tinted delicate shade d. delicate shade of green tint.
12. _______ belongings people accumulate.
a. as they get older more b. In getting older there are more
c. only when they get older, do more d. the older they get the more
13. I like him very much, he is_______
a. quite an intelligent boy b. quite intelligent boy
c. a quite intelligent boy d. a boy quite intelligent
14. Nowadays_______ women get university degrees.
a. either b. every c. both d. many
15. Nam’s parents are_______ with his success.
a. please b. pleasant c. pleasing d. pleased
16. It is an _______ story.
a. interesting b. interested c. interest d. all are correct
17. My daughter can make only few sandwiches with_______ flour left in that paper bag.
a. so much b. so may c. so few d. the little
18. Those are_______ books we still have this library.
a. few b. the few c. a few d. the little
19. Many other_______ afraid of walking in the darkness.
a. girls are b. girl are c. girls is d. girl is
20. Some people can stand_______ criticism, others can’t stand_______
a. much/ any b. much/ a few c. a little/ some d. little/ few

Exercise 4
1. I did not see_______ seagulls soaring into the sky
a. some b. any c. no d. few
2. The _______ prisoner has been recaptured.
a. escaped b. escaping c. having escaped d. escape
3. A man who has wide knowledge is called a (n) _______ man.
a. inform-well b. informed-well c. informing-well d. well-informed
4. My dress is quite yours.
a. differ from b. different to c. differ to d. different from
5. The students don’t review_______ English lessons.
a. them b. their c. their d. none is correct
6. We still have _______ money.
a. many b. few c. some d. none
7. Everyone should do _______ duty (British English)
a. their b. her c. his d. one’s
8. I can write this report with_______ pencil.
a. a b. an c. the d. no article is needed
9. Do you have_______ books?
a. little b. much c. some d. any
10. We want out country to be free and ______
a. independent b. independence c. independent d. independently
11. He is ______ of three.
a. best b. good c. better d. the best
12. I can’t speak______ English.
a. many b. much c. very d. the best
13. ______ games that we like best are ______ tennis and football
a. The/ the b. The/ no article c. No article/ the d. No article/ no article
14. You can write this essay in______ ink or with______ pencil.
a. The/ the b. no article/ the c. the/ no article d. no article/ no article
15. The church has______ pictures.
a. some French old b. some old French c. old French some d. French old some
16. The library has several______
a. very English easy books b. very easy English books
c. English very easy books d. easy very English books
17. A man with one leg is called______
a. a one leg man b. a one-leged man c. a one-legged man d. one-leg man
18. Give me______ information, please.
a. father b. further c. little d. many
19. My mother gave me too______ money.
a. many a b. much more c. little d. many
20. Very______ people understand what he said.
a. some b. little c. few d. less

Exercise 5
1. I have______ books of my own.
a. no b. not c. any d. much
2. He is______
a. a three years old boy b. a three year old boy
c. three years boy d. three year old boy
3. I would like to buy______ one-legged table.
a. a b. an c. many d. the
4. My grandfather has a garage. The garage is______
a. to him b. of him c. of his d. his
5. One should respect______ parents.
a. their b. his c. one’s d. her
6. That lawyer is______ than he looks.
a. more young b. more younger c. much younger d. much more younger
7. I have a ______ building.
a. two-hundred-room b. two hundred rooms
c. two hundred a room d. two hundred rooms
8. Leman tastes______
a. sour b. sourly c very sourly d. to be sour
9. How many sweets does Tom have?
a. quite a few b. very little c. less than I d. not much
10. John, how are you to day? I am ______ that I can meet you.
a. too glad b. very glad c. so glad d. such glad
11. I never met______ man before.
a. a so good b. so good a c. so a good d. good so a
12. I think it’s______ for walking.
a. much too hot b. too much heat c. very much hot d. very much heat
13. What kind of car did you buy? Well, think it’s somewhat______ yours.
a. as b. like c. alike d. similar as
14. There isn’t much ______ news in today’s paper.
a. to surprise b. surprised c. surprising d. to have surprised
15. The family never agree about______ shares of the property.
a. her b. its c. their d. his
16. We hada______ dinner and ran to the theatre.
a. quickly b. quick c. more quick d. quickest
17. I’ve always found Fred to bea. ______ person.
a. politely b. impolitely c. not polite d. polite
18. He is a ______ customer.
a. regular b. regularly c. irregular d. not regular
19. A______ breeze touched my face.
a. gently b. gentler c. gentle d. more gently
20. The audience booed the actors’______ performance.
a. bad b. badly c. worse d. worst

Exercise 6
1. ______ has just arrived
a. A piece of new equipments b. A few new equipments
c. There are some new equipment which d. A lot of new equipment
2. ______students enrolled this year than last year.
a. Less of the b. A few of c. A few more d. There were a few
3. You don’t hear______ news about Mr. Allen these days.
a. many b. much c. a lot d. much of
4. “Are you going to hunt this year?”
“I don’t know. There are______ deer in this area”.
a. so few b. so little c. no a lot of d. only a few of
5. “Are you sure you don’t want to go to the movies tonight?”.
“I can’t. I have______”.
a. too many homeworks b. much too much homework
c. much too many homework d. too much homework assignments
6. “How was our trip to Fort Knox, Kentucky?”
“I’ve never seen______ bars in one place”.
a. so much gold b. so many gold c. more than a little d. as much of gold
7. I’m sorry I’m late. I hope I didn’t cause you______
a. too much problems b. problem c. many more trouble d. too much trouble
8. “The price of chocolate has really gone up”.
“Yes, they give you______ for your money now”.
a. so few b. so less c. so little d. fewer
9. “______ do you think we need?”
“Oh, about a gallon”.
a. How much paint b. How much of paint
c. How much paint d. How many paints
10. “I’m looking for something to eat”.
“There’s ______ meat in the refrigerator”.
a. a little of b. a little c. a few d. some few meat
11. I’ve never seen______ people in one place.
a. so much b. so many c. so much of d. this many of
12. “What would you like to drink?”
“I’ll have______, please”.
a. a coffee cup b. small coffee c. a little coffee d. a cup coffee
13. “Henry wasn’t able to give us______ information”.
“That’s too bad. We really needed it”.
a. much b. any of c. many d. a lot
14. ______ fish are there in that bowl”
a. How much number of b. How many
c. Do you know how much d. What is the number of
15. ______ do we need for the winter?
a. How many woods b. How many wood
c. How much of wood d. How much wood
16. We have heard______ about you.
a. so many news b. so much news c. a lot news d. few news
17. We have______ this year than last year.
a. fewer cows b. smaller cows c. much cows d. many cows
18. Some people are panning to vote, but______ are staying home.
a. much of them b. more of them c. little of them d. many of them
19. A teacher’s equipment usually includes______
a. a few pieces of chalk b. a few chalks
c. a little number of chalk d. a small number of chalk
20. There is ______ ink in the pot.
a. few b. small c. little d. a lot

Exercise 1

1d 2a 3b 4c 5b 6d 7b 8b 9a 10b
11b 12c 13d 14c 15c 16b 17c 18d 19a 20b

Exercise 2

1c 2a 3d 4b 5c 6a 7d 8c 9b 10b
11d 12c 13b 14c 15a 16d 17d 18a 19d 20c

Exercise 3

1d 2b 3a 4b 5b 6b 7c 8b 9c 10a
11b 12d 13a 14d 15d 16a 17d 18b 19a 20a

Exercise 4

1b 2a 3d 4d 5c 6c 7a 8a 9d 10a
11d 12b 13b 14b 15b 16b 17c 18b 19c 20c

Exercise 5

1a 2b 3a 4d 5c 6c 7a 8a 9a 10b
11b 12a 13b 14c 15c 16b 17d 18a 19c 20a

Exercise 6

1d 2c 3b 4a 5b 6b 7d 8c 9c 10b
11b 12c 13a 14b 15d 16b 17a 18d 19a 20c

Download: PDF