[Book] Basic English Grammar – Second Edition PDF

Longman Basic English Grammar – Second Edition

Longman Basic English Grammar – cuốn tài liệu gồm 482 trang bao quát toàn bộ nền tảng ngữ pháp cơ bản của tiếng Anh, nhằm giúp cho người đọc có thể sử dụng tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ 2 của mình.

Tài liệu gồm 10 chương đề cập đến các đơn vị kiến thức ngữ pháp khác nhau (nous and pronouns, using be and have, …), mỗi chương đều cung cấp cho bạn những ý nghĩa và cấu trúc ngữ pháp nền tảng trong tiếng Anh, ngay sau đó là bài tập cho bạn luyện tập.

(If possible, readers should buy original copies at bookstores nationwide to support the author.)

[Book] Pdf: PDF