360 Động Từ Bất Quy Tắc Và 12 Thì Tiếng Anh Cơ Bản Pdf

360 Động Từ Bất Quy Tắc Và 12 Thì Tiếng Anh Cơ Bản
Chủ biên: Mỹ Hương

Cuốn sách này như một người bạn luôn nhắc nhở bạn dùng chính xác các dạng nguyên thể, quá khứ và phân từ của động từ. Mỗi động từ chúng tôi có đưa ra ví dụ để bạn có thể hiểu đươc cách dùng của động từ đó.để nhớ và dùng các động từ bất quy tắc này một cách tốt nhất các bạn lên học thuộc các ví dụ, từ đó các bạn sẽ nhớ được tình huống và vận dụng các động từ này một cách hiệu quả nhất.

Download: PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *