[Book] 31 High-Scoring Formulas to Answer The IELTS Speaking Questions PDF

31 High-Scoring Formulas to Answer The IELTS Speaking Questions

31 High-Scoring Formulas to Answer Every IELTS Speaking Question là cuốn sách thực hành Speaking Skill được biên soạn bởi bộ ba tác giả: Johnathan, Oliver, Adrian. Với 31 cấu trúc đi kèm cả các hướng dẫn cách trả lời và cá típ trong đề thi IELTS Speaking.

Nội dung trong cuốn sách rất chi tiết buộc người học phải đi qua những bước nào để đáp ứng đủ hết yêu cầu của các câu hỏi đề ra. Các câu trả lời được đưa ra sẵn và được cung cấp một lượng từ vựng đi kèm, các từ này được giải thích rõ ràng và cách sử dụng ở mục Native Speaker Words.

(If possible, readers should buy original copies at bookstores nationwide to support the author.)

[Book] Pdf: PDF