Tìm kiếm tài liệu tiếng Anh

126 cặp từ phát âm dễ nhầm lẫn và 49 cặp từ dễ nhầm lẫn nghĩa nhất Pdf

Bài viết này Tài Liệu Học Tiếng Anh sẽ tổng hợp 126 cặp từ có phát âm gần giống nhau dễ nhầm lẫn trong tiếng Anh, và 49 cặp từ dễ nhầm trong cách sử dụng nhất trong tiếng Anh có dịch nghĩa tiếng Việt và ví dụ.

Link tải tài liệu dạng PDF ở cuối bài viết

Contents

126 cặp âm dễ nhầm lẫn trong tiếng Anh

Tiếng Anh có nhiều cặp từ rất dễ nhầm lẫn, khiến người nghe hay người nói đều cảm thấy khó để xác định xem mình đã nói đúng hay là nghe đúng chưa? cùng tìm hiểu 125 cặp từ dễ nhầm lẫn trong tiếng Anh ngay sau đây để khắc phục việc dễ nhầm lẫn này nhé.

49 cặp từ dễ nhầm lẫn trong khi sử dụng nhất

1. Phân biệt giữa to learn và to study

– I go to school to learn English. (Tôi đến trường để học Anh Văn)- She is studying at Lycee Gia Long. (Cô ấy đang học ở trường Gia Long.)
Nhận xét: Hai động từ trên đều có nghĩa là học; nhưng to learn (learnt, learnt) = học một môn gì đó; to study = học (nói chung).
Vậy, đừng viết: She is learning at Lycee Gia Long.
Lưu ý: to study cũng áp dụng cho việc học một môn nào, nhưng với nghĩa mạnh hơn: (to try to learn).
Ví dụ: He is studying algebra in his room. (Nó đang miệt mài học môn đại số trong phòng.)

2. ALSO ,TOO ,EITHER (cũng)

a) Dịch câu: Tôi cũng thích âm nhạc.
I like music either. (sai)
I also like music. (đúng )
I like music, too. (đúng )
b) Dịch câu: Anh ấy cũng không yêu tôi.
He doesn’t love me, too. (sai)
He also doesn’t love me. (sai)
He doesn’t love me either. (đúng)
Phân biệt:- Also và too dùng cho câu khẳng định.
– Either dùng cho câu phủ định.

3. AMONG – BETWEEN (giữa ,trong số)

a) Dịch câu : Bà ta chia cái bánh cho hai đứa trẻ.
She divided the cake among the two children. (sai)
She divided the cake between the two children. (đúng)
b) Dịch câu : Bà ta chia cái bánh cho ba đứa trẻ.
She divided the cake between the three children.(sai)
She divided the cake among the three children. (đúng)
– Dùng between cho 2 thứ /người.
– Dùng among cho 3 thứ /người trở lên.
C) Dịch câu : Việt Nam nằm giữa Lào ,Campuchia và Thái Bình Dương.
Vietnam lies among Laos ,Cambodia and Pacific Ocean. (sai)
Vietnam lies between Laos ,Cambodia and Pacific Ocean. (đúng)
– Dùng between cho giữa các vị trí chính xác rõ ràng.

4. For fear of… & for fear that…(lo sợ rằng, e rằng, ngại rằng)

– For fear of + V_ing
Ex: I got into the house quietly for fear of waiting my mom up.
– For fear that+ S+ V
Ex: I got into the house quietly for fear that I might wake up my mom.

5. Phân biệt giữa hear & listen

Hãy tưởng tượng 1 cuộc đối thoại giữa 2 vợ chồng như sau:
-Did you hear what I just said? (Em có nghe anh vừa nói gì không?)
-No, sorry, darling, I wasn’t listening. (Xin lỗi anh yêu, em không nghe.)
Nhận xét:- Hear là nghe không có chủ ý, âm thanh tự lọt vào tai mình
– Listen là nghe có chủ ý, chú ý lắng nghe
Ex:- I think I hear someone trying to open the door.
– I listen to music every night.

6. Phân biệt giữa See, Look & Watch

– See : xem trong có chủ ý, hình ảnh tự lọt vào mắt mình, bạn không mốn thấy nhưng vẫn thấy
– Look : nhìn có chủ ý, ngắm nhìn, bạn muốn nhìn
– Watch : nhìn có chủ ý 1 thứ gì đó, và thứ đó thường đang chuyển động
Ex:
– I opened the curtains and saw some birds outside. (Tôi mở tấm màn và thấy 1 vài chú chim bên ngoài)–>Tôi mở tấm màn và thấy, tôi không định nhìn chúng, chúng chỉ tự dưng như thế.
– I looked at the man. (Tôi nhìn vào người đàn ông)–>Tôi có chủ ý nhìn vào ông ta.
– I watched the bus go through the traffic lights. (Tôi nhìn chiếc xe buýt đi qua cột đèn giao thông)–>Tôi có chủ ý nhìn chiếc xe buýt, và nó đang chuyển động.

7. Phân biệt Person/ Persons/ People/ Peoples

– Persons : một dạng số nhiều khác của person, có nghĩa trang trọng và thường được dùng trong văn bản luật, văn bản trịnh trọng, biển báo
– People :+ Nghĩa thường gặp là số nhiều của person+ Còn nghĩa thứ 2 là dân tộc
– Peoples : số nhiều của people khi mang ý nghĩa dân tộc
Ex:- The police keeps a list of missing persons.
– They are persons who are escaping the punishment.
– The English-speaking peoples share a common language.
– The ancient Egyptians were a fascinating people.

8. Phân biệt giữa Convince & Persuade

– to convice : thuyết phục ai tin vào 1 điều gì đó/nghĩ về 1 điều gì đó- to persuade : thuyết phục ai làm 1 việc gì đó
Ex:- He convinced me that he was right.
– He persuaded me to seek more advice.
– I lost too much money betting at the races last time, so you won’t persuade me to go again.
– I convinced her that the symphony needed financial help.

9. AND và OR

Dịch câu: “Cô ấy đã không ăn uống gì trong một tuần.”
She did not eat and drink for a week (sai)
She did not eat or drink for a week (đúng)
Dịch câu: “Anh ấy không làm việc chăm chỉ và tôi không thích điều ấy lắm.”
He did not work hard or I did not like it very much. (sai)
He did not work hard and I did not like it very much. (đúng)
Nhận xét:
– Dùng or thay cho and trong câu phủ định.
– Nhưng nếu nối 2 câu riêng biệt thì dùng and, không dùng or.

10. Phân biệt giữa TO COME & TO GO

– He comes here by car.- He goes there by taxi.
Nhận xét: Hai động từ trên đều có nghĩa là tới, nhưng to come = đến (cử động từ xa đến gần); to go = đi (cử động từ gần ra xa)
Chú ý: come in! và go in! đều có nghĩa vào, nhưng dùng trong những trường hợp khác nhau:
– Come in! (bảo người khác vào khi mình ở trong phòng).- Go in! (bảo người khác vào khi mình ở ngoài phòng).

11. Phân biệt giữa TO PUT ON/ TO DRESS & TO WEAR

– I put on my clothes before going out.- The girl who wears a purple robe, is my sister.
Nhận xét: Hai động từ trên đều có nghĩa là mặc, nhưng to put on chỉ một hành động; còn to wear chỉ một tình trạng.
Vậy, muốn dịch câu: “Tôi rửa mặt rồi mặc quần áo”.
Đừng viết: I wash my face and wear my clothes.Phải viết: I wash my face and put on my clothes.
Lưu ý: Để phân biệt to dress với to put on. Cả hai động từ này đều chỉ một tác động, nhưng to dress (someone) = mặc quần áo cho ai, còn to put on (something) = mặc, đội, mang (quần áo, nón, giầy, dép…)
Ex:- The mother dressed her baby.- She dressed herself and went out.

12. Phân biệt giữa Cause & Reason

– What is the cause of your failure?- I have no reason for going there.
Nhận xét: Hai danh từ trên nếu chú ý, chúng ta có thể phân biệt được dễ dàng: cause = nguyên do phát sinh ra hậu quả), reason: lý do (biện chứng cho hậu quả).
Vậy muốn dịch câu: “Tôi không có lý do để trở về.”
Đừng viết: I have no cause for coming back.Phải viết: I have no reason for coming back.

13. Phân biệt và sử dụng các từ Say, Speak, Tell, Talk

1. SAY (nói ra, nói rằng) là động từ có tân ngữ, chú trọng nội dung được nói ra.
Ex: – Please say it again in English.- They say that he is very ill.

2. SPEAK (nói ra lời, phát biểu)
Thường dùng làm động từ không có tân ngữ. Khi có tân ngữ thì chỉ là một số ít từ chỉ sự thật “truth”.
Ex: – He is going to speak at the meeting.- I speak Chinese. I don’t speak Japanese.
Notes: Khi muốn “nói với ai” thì dùng speak to sb hay speak with sb.
Ex: She is speaking to our teacher.
3. TELL:cho biết, chú trọng, sự trình bày
– Thường gặp trong các cấu trúc : tell sb sth (nói với ai điều gì ), tell sb to do sth (bảo ai làm gì ), tell sb about sth (cho ai biết về điều gì )
.
Ex: – The teacher is telling the class an interesting story.- Please tell him to come to the blackboard.- We tell him about the bad new.
4. TALK: trao đổi, chuyện trò
Có nghĩa gần như speak, chú trọng động tác ‘nói’. Thuờng gặp trong các cấu trúc : talk to sb (nói chuyện với ai), talk about sth (nói về điều gì ), talk with sb (chuyện trò với ai).
Ex: – What are they talking about?- He and his classmates often talk to each other in English.

14. Phân biệt AT THE END & IN THE END

a) Dịch câu : Có một căn nhà nhỏ ở cuối đường.
There is a small house in the end of the road .(sai)There is a small house at the end of the road .(đúng)
AT THE END: cuối một điểm hoặc một phần của cái gì
b) Dịch câu: Cuối cùng chúng tôi đến được thị trấn.
– At the end we reached the town. (sai)- In the end we reached the town. (đúng)
IN THE END: Cuối cùng ,rốt cuộc

15. Phân biệt Alone, lonely, lonesome và lone.

1. – Alone hàm ý là một người hay một vật nào đó đang ở riêng lẻ – không có ai hoặc vật gì khác ở xung quanh.
– Lonely (ở Mỹ dùng lonesome) đề cập đến sự bất hạnh do tình trạng đơn độc gây ra.
Ex: I like to be alone for short periods. (Tôi thích được một mình trong những khoảng thời gian ngắn.)
But after a few days I start getting lonely / lonesome. (Nhưng sau vài ngày tôi bắt đầu trở nên cô đơn.)
2. Alone có thể được nhấn mạnh bằng All.
Ex: After her husband died, she was all alone. (Sau khi chồng chết, bà ấy chỉ ở một mình.)
3. Alone không được dùng trước danh từ. Lone và Solitary có thể được dùng thay; lone thì bóng bẩy hơn.
Ex:The only green thing was a lone/solitary pine tree. (Vật màu xanh duy nhất là một cây thông đơn độc.)

16. Sự khác biệt giữa “House” and “Home”

Trong tiếng Anh khi nói “HOUSE” thì người ta chủ ý nói về một kiến trúc, một toà nhà, công trình xây dựng, một biệt thư… nói chung là khi dùng “HOUSE” là chỉ vỏn vẹn muốn nói về “bất động sản” thôi.
Khi nói về “HOME” là khi người ta muốn nói về “một mái ấm gia đình”. “HOME” là một nơi có người ta cư trú ở trong đó, còn “HOUSE” thì chỉ là một bất động sản không tri giác và cũng không có nghĩa là có người ở trong đó. “HOME” là cái “HOUSE” nhưng là cái “HOUSE” có người cư trú ở trong đó, nói tóm lại thì “HOME” là “MÁI ẤM GIA ĐÌNH”, còn “HOUSE” thì chỉ là “CĂN NHÀ TRỐNG VÔ TRI GIÁC” mà thôi.
“HOME”: – Nơi cư trú, mái ấm gia đình (của bất cứ ai).
Ex: I have (own) 5 houses, but my family and I only live in one house, and that house is my HOME.
– Nơi của một gia đình cư ngụ.Ex: This mud hut is my happy HOME.
– Nơi sinh thành hay tổ quốc của một ai đó.Ex: Viet Nam is my
HOME.
– Nơi săn sóc người ta.Ex: That place is a HOME for the elderly.
– Môi trường sống của thú vật.Ex: The jungle is where tigers called HOME.
“HOUSE”:- công trình kiến trúc, công trình xây dựng
– toà nhà, “building”.
“Người ta bán nhà chứ không ai bán gia đình.” = People do not sell
“HOMES”, they sell “HOUSES”.

17. Phân biệt No và Not

– No dùng với danh từ ,còn not dùng với động từ.
Ex:
– I no have a book. (sai)
– I do not have a book. (đúng )
– I have not books on the table. (sai)
– I have no books on the table. (đúng )
Ngoài ra ta có thể chuyển đổi qua lại giữa nốt và nó qua công thức sau:
– Not… + any = no Nhớ là sau khi đổi thì no nằm ở vị trí của any.
Ex:- I do not see anyone. ->I see noone.- I did not have any books. ->I had no books

18. Phân biệt some và any

Some và any được sử dụng trong khá nhiều trường hợp .Tuy nhiên, mình chỉ nói cho bạn biết cách sử dụng thông thường nhất của chúng như sau:
– SOME sử dụng trong câu xác định- ANY sử dụng trong câu phủ định và nghi vấn
Ex:
I have some books.I don’t have any books.Have you got any books?
Trên đây là cách sử dụng thông thường nhất, tuy nhiên cũng có những ngoại lệ khi some được dùng trong câu phủ định :
+ Trong các lời mời:
Ex: Would you like some coffee ? (mời bạn uống cà phê)
+ Trong các câu hỏi nhưng người hỏi đã biết trước kết quả:
Ex:Trước khi hỏi một người bạn xem anh ta có tiền không nhưng bạn nhìn vào túi anh ta và thấy có nhiều tiền trong đó, bạn sẽ hỏi :- Have you got some money ?
Còn nếu bạn thực tình không biết anh ta có tiền hay không thì phải dùng any. – Have you got any money ?

19. ARRIVE + IN hay AT?

A) Dịch câu: Họ tới sân bay lúc 10 giờ.
– They arrived in the airport at 10.00 (sai)- They arrived at the airport at 10.00 (đúng )
–>Arrive at dùng cho nơi nhỏ (làng xã ,sân bay…)
b) Dịch câu: Họ tới Hà Nội lúc đêm.
– They arrived at Ha Noi at night (sai)- They arrived in Ha Noi at night (đúng)
–>Arrive in dùng cho nơi lớn ( thành phố ,nước…)
20. Phân biệt Wish và Hope
1. Wish
– Động từ “wish” được sử dụng khi bạn muốn chúc ai đó gặp nhiều may mắn, hay chúc mừng sinh nhật, điều đó cũng đồng nghĩa với việc là bạn mong muốn họ sẽ gặp may trong tương lai (thường liên quan tới một sự việc cụ thể) hay bạn mong người đó sẽ có một sinh nhật vui vẻ. Vì vậy chúng ta có những câu nói như sau:
Ex: I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.(Chúc mừng lễ Giáng Sinh và một năm mới vui vẻ. )
– Động từ “wish” còn được dùng trong trường hợp bạn mong muốn cái gì đó sẽ xảy ra dù bạn biết rằng điều đó là không thể xảy ra.
Trong trường hợp này, động từ sau “wish” thường chia ở quá khứ.
Ex:
We wish you could be here.(Chúng tôi ước gì bạn có thể ở đây.)
Ngoài ra, đôi khi người ta còn dùng “wish to” theo cách nói hơi mang tính hình thức để thay cho “want to”.
Ex:
They were very much in love and wished to get married as soon as it could be arranged.(Họ rất yêu nhau và muốn cưới ngay khi có thể sắp xếp được.)
2. Hope
– Động từ “hope” thường là dấu hiệu cho tương lai, nếu bạn hy vọng làm một việc gì đó, bạn mong muốn làm việc đó, và bạn dự định thực hiện công viêc đó nếu bạn có thể, khi đó bạn dùng động từ “hope”.
Giống như “wish”, động từ “hope” này cũng có thể sử dụng với TO.
Ex:
I hope to be a millionaire by the time I’m thirsty.(Tôi hy vọng sẽ trở thành một nhà triệu phú khi tôi 30 tuổi.)
– I was hoping to catch the 5.30 train and would have caught it, if Jennifer hadn’t phoned.(Tôi hy vọng bắt kịp chuyến tàu lúc 5.30 và lẽ ra tôi đã kịp chuyến tàu đó nếu Jennifer không gọi điện cho tôi.)
Tuy nhiên, khi có thêm một chủ ngữ khác, sau động từ “hope” phải là một mệnh đề.
Ex:
I hope (that) she will like these flowers.(Tôi hy vọng là cô ta sẽ thích những bông hoa này.)
Ex:Her mother hoped (that) Judith would become a doctor, but her heart was always set on the stage.(Mẹ Judith hy vọng rằng cô ấy sẽ trở thành bác sĩ nhưng trái tim cô ấy luôn hướng về sân khấu.)

24. Khác nhau giữa “such as” và “as such”

Có nhiều người nghĩ rằng as such thực ra là such as nhưng đã bị viết sai chính tả. Trên thực tế, as such có hai ý nghĩa:
Ex:
I’m an English teacher, and because I’m an English teacher I hate to see grammar mistakes.(Tôi là một giáo viên Tiếng Anh, và bởi vì tôi là một giáo viên Tiếng Anh nên tôi rất ghét nhìn thấy những lỗi ngữ pháp).
Vẫn với ý này chúng ta có thể diễn đạt theo một cách khác:
Ex:
I’m an English teacher, and as an English teacher I hate to see grammar mistakes. (Tôi là một giáo viên Tiếng Anh, và với vai trò là một giáo viên Tiếng Anh tôi ghét nhìn thấy những lỗi ngữ pháp).
– Tuy nhiên, trong câu trên, người nói đã nhắc lại hai lần từ an English teacher (một giáo viên Tiếng Anh). Có một cách ngắn gọn hơn để diễn đạt câu này:
Ex: I’m an English teacher, and as such I hate to see grammar mistakes. (Tôi là một giáo viên Tiếng Anh, và với vai trò đó tôi ghét nhìn thấy những lỗi ngữ pháp).
– Như vậy, chúng ta sử dụng từ such để thay thế cho từ “an English teacher” xuất hiện lần thứ hai trong câu.
Dưới đây là một vài thí dụ tương tự:
Ex:
She’s an athlete, and as such she has to train very hard. (Cô ấy là một vận động viên, và với vai trò ấy cô ấy phải luyên tập rất vất vả)
.
Ex: The film was a romance, and as such it had the usual happy ending. (Bộ phim này là một bộ phim lãng mạn, và vì như thế nó có một kết cục có hậu như thường thấy).
– Chúng ta cũng có thể sử dụng as such với nghĩa giống như exactly trong một câu như sau:
Ex:
The shop doesn’t sell books as such, but it does sell magazines and newspapers.(Chắc rằng cửa hàng không bán sách, nhưng nó có bán báo và tạp chíWink.
– He isn’t American as such, but he’s spent most of his life there.(Chính xác thì anh ấy không phải là người Mỹ, nhưng anh ấy sống gần hết cuộc đời ở đó.)
* Such as (như là ) thì dễ hơn nhiều; nó có nghĩa giống như like (như) hay for example (ví dụ như).
Ex:
There are lots of things to see in London, such as the Tower of London, the London Eye and St. Paul’s Cathedral. (Ở London có rất nhiều thứ để thăm quan, như là Tháp London, London Eye, và thánh đường Paul’s).
Ex; Many countries in Europe, such as France and Germany, use Euros. (Nhiều nước ở Châu Âu, như là Pháp và Đức sử dụng đồng Euros)

25. Sự khác nhau giữa các từ “maybe, perhaps, possibly” và cách dùng các từ này .

Tất cả các từ này ít nhiều đều giống nhau. Cả ba từ này đều cho thấy là một điều gì đó là có thể xảy ra, có thể thực hiện được, có thể là có thực. v.v.
Tuy nhiên sự khác nhau thực sự về nghĩa giữa các từ này là khi chúng ta dùng các từ đó và trong những ngữ cảnh được dùng.
– Với từ MAYBE, chúng ta có thể nói đây là một từ không trịnh trọng, thường được dùng trong ngôn ngữ hàng ngày, ví dụ như trong câu: Maybe we’ll skip school today. Hoặc là trong ngữ cảnh: “Are you going to Anna’s party?” ” Hmmm… maybe.”
– Sang từ “PERHAPS”, chúng ta có thể nói đây là một từ lịch sự hơn, không quá trịnh trọng mà cũngkhông quá bỗ bã. Đây là một cách trung dung để diễn tả khả năng có thể xảy ra, chẳng hạn: “There were 200, perhaps 250, people at the theatre”. Hay: “Perhaps we should start again”.
– Và cuối cùng là từ “possibly”. Chúng ta có thể nói từ “possibly” trịnh trọng hơn hai từ trên, đặc biệt thường được dùng trong thỏa thuận hay bất đồng. Chẳng hạn để trả lời câu hỏi: “Do you think he will apply for the job?”, câu trả lời có thể là “Hmm. Possibly, possibly not”. Hay: “He may possibly decide to apply for the job”.
Tóm lại, nhìn chung là, mặc dù không phải trong tất cả mọi trường hợp, nhưng nhìn chung là có sự khác biệt khi dùng: “maybe” là thân mật, không trịnh trọng, còn “perhaps” là trung dung hơn, không thân mật mà cũng không trịnh trọng, và “possibly” là hơi trịnh trọng hơn một chút.

26. Come Back and Go back

Go back và come back là trong số một nhóm các cặp từ mà sự khác biệt giữa chúng là trên cơ sở vị trí của người nói.
– Come dùng khi nói tới di chuyển về phía người nói. Tôi có thể nói với một người khi người đó quay lưng bỏ đi khỏi chỗ tôi đang đứng là Come back.
– Come còn đươc dùng khi nói về vị trí của người nói trong quá khứ hoặc trong tương lai, ví dụ: ‘They came back to the restaurant ‘, hoặc: ‘Can you come to the party’?
Trong cả hai trường hợp đó chúng ta nói về vị trí của người nói.
Khi kể một câu chuyện, chúng ta cũng có thể xác định vị trí hành động của một người trong câu chuyện đó, vì thế come được dùng cho di chuyển về phía người chúng ta đang nói tới và go được dùng cho di chuyển đi khỏi người nói hoặc người được chúng ta nói tới.
trong tường hợp này ta có thể dùng: ‘He begged her to come back to him’, hay: ‘He begged her to go back to her family’.
Tóm lại, Come là đi về phía người nói hay về phía người mà bạn đang nói tới, và Go là đi khỏi nơi người nói hoặc nơi người mà chúng ta nói tới.

27. Phân biệt giữa suit and dress

– My father has just bought a new suit. (Cha tôi vừa mới mua bộ quần áo mới.)
– My mother wears a new dress. (Mẹ tôi mạc một chiếc áo mới.)
Nhận xét: Hai danh từ trên cần phải được phân biệt cẩn thận: suit = bộ quần áo của người đàn ông; dress = chiếc áo của đàn bà mặc ngoài.
Chú ý: dress cũng áp dụng cho quần áo nói chung; khi đó không có số nhiều và mạo từ (dùng cho cả đàn ông lẫn đàn bà)
Ví dụ:
– A man in full dress.
– Evening dress.
– Morning dress.

27. Phân biệt Above và Over

Above và Over so sánh cũng khá phức tạp, chúng đều có những điểm giống và khác nhau.
* Giống nhau:
Cả above và over đều có thể dùng để diễn tả vị trí cao hơn một vật gì khác.
Ví dụ:
– They built a new room above/ over the garage. (Họ đã xây một căn phòng mới trên nóc gara).
Cả above và over đều có nghĩa là nhiều hơn.
Ví dụ :
– Inflation is above / over 6%. (Lạm phát trên 6%).
– Children of 14 and above / over can be seen this film. (Trẻ em từ 14 tuối trở lên được phép xem bộ phim này).
* Khác nhau:
Tuy nhiên giữa over và above có một vài sự khác biệt trong cách sử dụng.
Above được sử dụng khi ta so sánh với một mốc cố định, một tiêu chuẩn nào đó.
Ví dụ:
– The mountain is 2000 feet above sea level. (Ngọn núi này cao 2000 feet so với mực nước biển).
– Temperature will not rise above zero tonight. (Nhiệt độ tối nay sẽ không cao hơn 0 độ đâu).
Trong khi đó over chỉ được sử dụng với số, tuổi, tiền và thời gian mà thôi.
Ví dụ:
– He is over 50. (Ông ấy đã hơn 50 tuổi rồi đấy).
– It cost over $100. (Giá của nó trên $100).
– We waited over 2 hours. (Chúng tôi đã chờ hơn 2 tiếng đồng hồ rồi).
Khi nói về sự chuyển động từ chỗ này sang chỗ khác thì bạn chỉ có thể sử dụng over.
– They jumped over the stream. (Họ đã nhảy qua dòng suối).
Thêm vào đó over còn có nghĩa là phủ lên.
– He put a blanket over the sleeping child. (Anh ấy đắp chăn cho đứa bé đang ngủ).

29. Phân biệt Particular, Special and Especial

Cả 3 từ special, especial, particular đều có sự khác nhau về mặt ý nghĩa và cách sử dụng.
– Special là một tính từ thường gặp, dùng để chỉ những vật, sự việc, con người có đặc điểm hay tính chất khác biệt so với những vật, sự việc, người khác. Khi dùng tính từ special, người nói muốn nhấn mạnh đến sự khác biệt so với những cái bình thường, thông thường khác (distinguished).
Ex: You’re a very special person in my life – never forget that.(Đừng bao giờ quên rằng em là một người rất đặc biệt trong cuộc đời anh). –> người nói muốn nhấn mạnh “em” chứ không phải là một người nào khác
– Especial ít được sử dụng hơn, chỉ trường hợp nổi trội, đáng chú ý hơn hẳn khi được so sánh với những trường hợp khác. Hiện nay, especial chỉ được dùng với một số danh từ như value, interest…
Especial thường để nhấn mạnh sự ngoại lệ (exceptional).
Ex: The lecture will be of especial interest to history students.(Bài giảng này sẽ đặc biệt thu hút những sinh viên lịch sử)
* Thường thì người ta hay nhầm lẫn giữa hai tính từ especial và special vì chúng có ý nghĩa hơi giống nhau, đều chỉ sự đặc biệt nhưng particular lại mang môt ý nghĩa hoàn toàn khác.
Particular cũng là một tính từ thường gặp, dùng để chỉ những cá nhân, sự vật, sự việc cụ thể, chi tiết. Tính từ này nhấn mạnh vào sự cụ thể (specific) chứ không phải sự chung chung (general).
Ex:
There is one particular patient I’d like you to see.(Tôi muốn anh khám cho một bệnh nhân đặc biệt này).
Ba tính từ này tuy có ý nghĩa và cách sử dụng khác nhau nhưng hai phó từ especially và particularly lại có cùng ý nghĩa “đặc biệt hơn tất cả” (above all) và được dùng nhằm mục đích nhấn mạnh. Hai phó từ này cũng đồng nghĩa với thành ngữ in particular.
Ex: These butterflies are noticeable in April and May, especially in these meadows.
The road between Cairo and Alexandria is particularly dangerous at night. (Con đường nối Cairo và Alexandra đặc biệt nguy hiểm vào ban đêm).
He loves science fiction in particular. (Anh ấy thích nhất là truyện khoa học viễn tưởng).
Còn phó từ specially lại có ý nghĩa là “dành riêng cho một đối tượng cụ thể”. Phó từ này được dùng trong trường hợp muốn nhấn mạnh “một mục đích cụ thể”.
Ex: This shower gel is specially designed for people with sensitive skins.(Dầu gội này dành riêng cho những người có da đầu nhạy cảm).
This computer programme is specially designed for children with learning difficulties.(Chương trình máy tính này được lập trình riêng cho những trẻ em gặp khó khăn trong học tập).
My father made this model aeroplane specially for me.(Bố tôi làm chiếc máy bay mô hình này riêng cho tôi).

30. CONTINUAL và CONTINOUS

+ Continual: liên tục lặp đi lặp lại (hành động có tính cách quãng)
Eg: Please stop your continual questions (Xin hãy thôi hỏi lặp đi lặp lại mãi như thế
+ Continous: liên miên/suốt (hành động không có tính cách quãng)
Eg: A continous flow of traffic(Dòng xe cộ chạy liên miên bất tận)

31. CERTAIN và SURE

+ Certain: chắc chắn (biết sự thật)
+Sure: tin rằng (không biết chắc, nói theo cảm nhận, nghĩa là yếu hơn certain)

32. Bring / Take

Để phân biệt sự khác nhau giữa bring và take thì bạn nên dựa vào hành động được thực hiện so với vị trí của người nói.
– Bring nghĩa là “to carry to a nearer place from a more distant one” (mang một vật, người từ một khoảng cách xa đến gần người nói hơn)
– Take thì trái lại “to carry to a more distant place from a nearer one” (mang một vật, người từ vị trí gần người nói ra xa phía người nói.)
Mời các bạn phân biệt qua những ví dụ đúng và sai sau đây:
– Bring this package to the post office. (sai)
– Take this package to the post office. (Đem gói hàng này đến bưu điện nhé!) (đúng)
– I am still waiting for you. Don’t forget to take my book. (sai)
– I am still waiting for you. Don’t forget to bring my book.(Mình vẫn đang đợi cậu đấy. Đừng quên mang sách đến cho mình nhé!) (đúng)

33. As / Like

Khi mang nghĩa là giống như, như, like và as gây không ít bối rối cho người học. Quy tắc dễ nhớ nhất là chúng ta hay dùng like như là một giới từ chứ không phải là liên từ. Khi like được dùng như giới từ, thì không có động từ đi sau like. Nếu có động từ thì chúng ta phải dùng as if. Liên từ as nên dùng để giới thiệu một mệnh đề.

Hãy xem những ví dụ đúng và sai sau:

– It sounds like he is speaking Spanish. (sai)

– It sounds as if he is speaking Spanish. (Nghe có vẻ như anh ta đang nói tiếng Tây Ban Nha.) (đúng)

– John looks as his father. (sai)

– John looks like his father. (Anh ta giống bố anh ta lắm) (đúng)

– You play the game like you practice. (sai)

– You play the game as you practice. (Cậu chơi trận này hệt như cậu thực hành nó vậy) (đúng)

34. Farther / Further

Chúng ta dùng farther khi nói đến khoảng cách có thể đo đạc được về mặt địa lý, trong khi đó further dùng trong những tình huống không thể đo đạc được.

Ví dụ:

– It is farther when I go this road. (Mình đi đường này thì sẽ xa hơn.)

– I don’t want to discuss it any further. (Mình không muốn bàn về nó sâu hơn.)

– You read further in the book for more details. (Để biết thêm chi tiết thì các em đọc thêm trong sách.)

Xem thêm giáo trình toeic đáng tin cậy: starter toeic, tartics for toeic, v.v…, sử dụng phần mềm luyện thi TOEIC và học thêm nhiều từ vựng toeic hữu ích nữa nhé!

35. Phân biệt a lot/ lots of/ plenty of/ a great deal of và many/ much

Các thành ngữ trên đều có nghĩa tương đương với much/ many (nhiều) và most (đa phần). A lot of/ lots of (informal) = a great deal/ a large number of/ much/ many (formal).

– Không có khác nhau gì mấy giữa a lot of và lots of.Chủ ngữ chính sau hai thành ngữ này sẽ quyết định việc chia động từ.

* a lot of + uncountable noun + singular verb a lot of + plural noun + plural verb* lots of + uncountable noun + singular verb lots of + plural noun + plural verbEx: A lot of time is needed to learn a language.Lots of us think it’s time for an election.

– Plenty of được dùng phổ biến trong informal English. Ex:Don’t rush, there’s plenty of time.Plenty of shops take checks.

– A large a mount of = a great deal of + non-count noun (formal English) Ex:I have thrown a large amount of old clothing.Mr Lucas has spent a great deal of time in the Far East.

– A lot và a great deal có thể được dùng làm phó từ và vị trí của nó là ở cuối câu. Ex:On holiday we walk and swim a lot.The gorvernment seems to change its mind a great deal.

36. Phân biệt “another” and “other”

Hai từ này thường gây nhầm lẫn.

1. Dùng với danh từ đếm được

* an + other + danh từ đếm được số ít = một cái nữa, một cái khác, một người nữa, một người khác (= one more).

Ex: another pencil = one more pencil

* the other + danh từ đếm được số ít = cái cuối cùng còn lại (của một bộ), người còn lại (của một nhóm), = last of the set.Ex: the other pencil = the last pencil present

2. Không dùng

* Other + danh từ đếm được số nhiều = mấy cái nữa, mấy cái khác, mấy người nữa, mấy người khác (= more of the set).

Ex: other pencils = some more pencils

* The other + danh từ đếm được số nhiều = những cái còn lại (của một bộ), những người còn lại (của một nhóm), = the rest of the set.

Ex: the other pencils = all remaining pencils

3. Dùng với danh từ không đếm được

* Other + danh từ không đếm được = một chút nữa (= more of the set).

Ex: other water = some more water* The other + danh từ không đếm được = chỗ còn sót lại.

Ex: the other water = the remaining water

· Another và other là không xác định trong khi the other là xác định; nếu chủ ngữ là đã biết (được nhắc đến trước đó) thì ta có thể bỏ danh từ đi sau another hoặc other, chỉ cần dùng another hoặc other như một đại từ là đủ. Khi danh từ số nhiều bị lược bớt (trong cách nói tắt nêu trên) thì other trở thành others. Không bao giờ được dùng others + danh từ số nhiều:

I Don ‘t want this book. Please give me another.(another = any other book – not specific)

I Don ‘t want this book. Please give me the other.(the other = the other book, specific)

This chemical is poisonous. Others are poisonous too.(others = the other chemicals, not specific)

I Don ‘t want these books. Please give me the others.(the others = the other books, specific)

· Trong một số trường hợp người ta dùng one hoặc ones đằng sau another hoặc other thay cho danh từ:I Don ‘t want this book. Please give me another one.

I don’t want this book. Please give me the other one.

This chemical is poisonous. Other ones are poisonous too.

I don’t want these books. Please give me the other ones.

· This hoặc that có thể dùng với one nhưng these và those không được dùng với ones, mặc dù cả 4 từ này đều có thể dùng thay cho danh từ (với vai trò là đại từ) khi không đi với one hoặc ones:

I don’t want this book. I want that.

37. Phân biệt expect, hope, anticipate và look forward to (mong chờ)

1. EXPECT: chúng ta sử dụng động từ này khi muốn thể hiện sự tin tưởng rằng một điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai.[/B]Ex:- She expected him to arrive on the next train.(Cô ấy trông mong anh ấy về trong chuyến tàu sắp tới).

2. HOPE: nghĩa là hi vọng.Ex:- He hopes that his favorite TV program would not be cancelled.(Anh ấy hi vọng chương trình TV yêu thích của mình sẽ không bị hoãn).

3. ANTICIPATE: động từ này mang nghĩa “đưa ra quyết định, hành động và tin rằng một hành động, sự kiện khác nào đó sẽ xảy ra”.Ex:- He anticipated the fall in the stock market by selling all his shares.(Anh ấy tin rằng giá cổ phiếu sẽ giảm mạnh nên đã bán hết lượng cổ phiếu đang nắm giữ).

4. LOOK FORWARD TO: cụm động từ này mang nghĩa “hân hoan đợi chờ một điều nào đó sẽ xảy ra trong tương lai”.Ex:- He was looking forward to a long holiday once the contract was signed.(Anh ấy háo hức chờ đợi đến kì nghỉ sau khi hợp đồng được kí kết).

Look forward to thường được dùng trong phần cuối khi viết thư từ – thể hiện sự mong chờ phía bên kia phúc đáp lại.Ex:- I look forward to hearing from you again.(Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của anh/chị).

– I am looking forward to getting information from you soon.(Mình rất mong sớm nhận được thông tin của cậu.)

38. Valuable và Precious (adj)

– Valuable: quý giá, có giá trị; đặc biệt nhấn mạnh đến tính chất hiếm có như khi ta nói “a valuable watch” (một cái đồng hồ đeo tay hiếm có hay “a valuable painting” (một bức tranh quý) …

– Precious: quý giá; nhưng hàm ý những gì có giá trị thực tế rất cao, rất đắt giá. Tính từ này thường đi với những danh từ chỉ các kim loại quý, vàng bạc, đá qúy, … như khi ta nói “precious stones” (đá quý), “the pecious metals” (những kim loại quý)…

– Khi chỉ những giá trị về tinh thần, ta dùng precious với nghĩa: được quý trọng, được yêu thương, đáng trân quý…

Ex: Fishing in the garden of my grandmother is the most precious memory of my childhood.(Câu cá trong vườn bà tôi là kỉ niệm đáng ghi nhớ nhất của tôi thời thơ ấu.)

– Khi nói về tin tức, kinh nghiệm, những lời khuyên, sự giúp đỡ… ta dùng valuable với nghĩa: rất hữu ích, đáng giá, rất quan trọng…

Ex: Bond issues often contain valuable information showing how local communities evision their growth.(Sự phát hành trái phiếu thường chứa đựng những thông tin hữu ích cho thấy các cộng đồng địa phương hình dung sự phát triển của họ như thế nào.)

39. Worth và Worthwhile (adj)

– Worth: đáng giá, có giá. e.g. This old book is worth four dollars. Cuốn sach cũ nầy đáng giá 4 đô la.

– Khi hỏi về giá trị của một vật, ta có thể dùng worth đi với what hoặc how much. e.g. How much / What is that piano worth? Cây dương cầm đó trị giá bao nhiêu vậy?

– Trong ngôn ngữ thường đàm, người ta ưu dùng động từ cost để hỏi giá, thay vì cấu trúc trên: How much / What does it cost?

– Ta không dùng danh từ worth để nói về giá trị tài sản của ai đó.

Chẳng hạn, không nói: “The worth of her house is now excess of $800,000”.

Thay vào đó, ta dùng danh từ value:

Ex: “The value of her house is now excess of $800,000.” (Trị giá căn nhà cô ta hiện giờ vượt quá 800000 đô– Worthwhile: đáng giá, bỏ công, xứng đáng. Cấu trúc thông dụng: worthwhile + V-ing (xứng đáng bỏ thời gian / bỏ công làm việc gì đó

e.g. Is it worthwhile visiting Las Vegas? Có đáng bỏ thời gian thăm Las Vegas không?

40. Price – Cost – Charge (Noun)

– Price và Cost đều là danh từ chỉ số tiền bạn cần để mua cái gì.

– Price thường dùng cho các vật có thể mua và bán:

e.g. The price of eggs / cars (giá mua trứng / giá mua xe) Oil price (giá xăng dầu)

– Cost thường chỉ các dịch vụ hay quá trình; hoặc giá cả nói chung mà không đề cập một món tiền cụ thể:

e.g. The cost of getting married (Phí tổn cho việc kết hôn) Production costs (Chi phí sản xuất) The cost of living (Chi phí sinh hoạt)

– Charge là số tiền bạn được yêu cầu phải trả để dùng cái gì đó hoặc để được sử dụng một dịch vụ:

e.g. Electricity charges (Tiền điện nước)

There is no charge for parking here. Không phải trả phí đậu xe ở đây.

– Price, cost và charge cũng là những động từ:

e.g. The tickets were priced at $25. (Vé được niêm yết với giá 25 đô)

Our trip didn’t cost very much. (Chuyến đi của tụi tôi không tốn nhiều)

How much do they charge for a pizza? (Họ phải trả bao nhiêu để mua pizza ăn?)

Xem thêm tài liệu luyện thi TOEIC đáng tin cậy: starter toeic, tartics for toeic, v.v…, sử dụng phần mềm luyện thi TOEIC và học thêm nhiều mẹo thi toeic hữu ích nữa nhé!

41. Phân biệt expand và extend

1. expand (verb) (làm cho) trở nên lớn hơn về kích cỡ, số lượng, hoặc tầm quan trọng. (như kim loại (metal), số lượng người (number), từ vựng (vocabulary), size, một hệ thống (system), một sản nghiệp công ty (company), hay nghĩa trừu tượng như vai trò (role), lãnh thổ đất nước …)

2. extend (verb) làm cho cái gì đó dài ra hơn, thêm rộng hơn, lớn hơn. (thường là nghĩa đen, như cái nhà, cái hàng rào, con đường, hay một khu vực…).

Ngoài ra, động từ extend cũng được dùng với nghĩa “kéo dài hiệu lực” của một thị thực (visa), hay hạn chót(deadline), thời gian sử dụng (tuổi thọ) của một máy móc nào đó.

42.Should have và must have

Should have được dùng để nói về những việc đã không hoặc có thể đã không xảy ra trong quá khứ.

Chẳng hạn: I should have finished this work by now – Đáng lẽ bây giờ tôi đã phải hoàn thành công việc này rồi (mà đến giờ tôi vẫn chưa làm xong).

I should have studied harder for my exams – Đáng lẽ tôi phải học chăm chỉ hơn chuẩn bị cho các kỳ thi của tôi.

Trong cả hai câu trên, người nói có thể bày tỏ thái độ ân hận, lấy làm tiếc đã không làm một việc gì đó.

Chúng ta cũng có thể dùng should have để diễn tả những nghĩa vụ đã không được hoàn thành, thực thi. Chẳng han:He should have helped his mother carry the shopping.

Còn must have được dùng để diễn tả một việc gì đó trong quá khứ mà người nói gần như biết chắc.

Chẳng hạn nếu bạn thức dậy vào buổi sáng và bạn thấy ngoài vườn cỏ ướt, bạn có thể nói:It must have rained overnight – Chắc hẳn trời đã mưa hồi đêm hôm qua.

Chúng ta hãy thử xem xét một câu trong đó có cả should have và must have:

Jane should have arrived by now, she must have missed the bus – Jane đáng lẽ lúc này đã phải tới nơi rồi, chắc hẳn chị ấy đã bị nhỡ chuyến xe buýt.

Trong tình huống này, vào thời điểm người nói nói câu này chúng ta nghĩ là Jane đáng lẽ đã có mặt rồi nhưng chị ấy lại chưa tới, và chúng ta có thể đi tới kết luận là việc chị ấy muộn hẳn là do bị nhỡ xe.

43.Phân biệt cách sử dụng của 2 từ visa và passport.

Xin được trả lời như sau:

A passport is an official government document that certifies one’s identity and citizenship. The passport serves two purposes: to regain entry to the country of citizenship (i.e. the United States) and is a requirement by many countries to gain entry to the country you are visiting.

Hộ chiếu là quyển sổ nhỏ mà bạn xin cấp tại Cục xuất nhập cảnh của nước mà bạn là công dân. Hộ chiếu dùng để quản lý các lần xuất cảnh/nhập cảnh của bạn. Mỗi lần bạn xuất/nhập cảnh một nước nào đó, cảnh sát cửa khẩu nước đó sẽ đóng dấu vào hộ chiếu. Hộ chiếu còn là nơi “đựng” các visa.

Hộ chiếu là giấy chứng nhận thông tin cá nhân như: quốc tịch, nguồn gốc, tên, ngày sinh , quê…mà quốc gia mình sinh sống chứng nhận (giống như chứng minh thư). Hộ chiếu dành cho việc đi lại giữa các quốc gia.

A visa is an official government document that temporarily authorizes you to be in the country you are visiting. Many countries require a visa to gain entry. The visa usually is in the form of a stamp IN the passport and is obtained from the country you are visiting.

Visa là giấy phép nhập cảnh vào một nước nào đó. Bạn xin visa tại sứ quán hay lãnh sự của nước bạn muốn nhập cảnh, nếu được cấp, nó sẽ được cấp dưới dạng một con dấu hay một tờ giấy dán trong hộ chiếu hợp lệ của bạn.

Visa là giấy phép đi đến quốc gia nơi mình xin đến.

44.All và Every

All và every đều được dùng để nói về người hoặc vật nói chung. Có rất ít sự khác nhau giữa hai từ này, ngoài sự khác nhau về cấu trúc kết hợp.

Every được dùng với danh từ đếm được số ít, còn all dùng với danh từ số nhiều

* All children need love. * Every child needs love.

Với từ hạn định (your, my, the ….)

All có thể sử dụng với các từ hạn định, nhưng every thì không

* All the lights were out. * Every light was out. (không dùng: Every the light…) * I have invited all (of) my friends. * I have invited every friend I have. (không dùng …every my friend.)

Với danh từ không đếm được

All có thể dùng với danh từ không đếm được nhưng every thì không

* I like all music. (không dùng: …every music.)

45.Phân biệt giữa Cause & Reason

– What is the cause of your failure.- I have no reason for going there.

Nhận xét: Hai danh từ trên nếu chú ý, chúng ta có thể phân biệt được dễ dàng: cause = nguyên do phát sinh ra hậu quả), reason: lý do (biện chứng cho hậu quả).

Vậy muốn dịch câu: “Tôi không có lý do để trở về”

Đừng viết: I have no cause for coming back.Phải viết: I have no reason for coming back.

46.TRUST – BELIEVE

Trust và believe đôi khi cũng được sử dụng thay cho nhau nhưng cũng có những sự khác biệt nhất định.

1. Về mức độ:Trust mang nghĩa nhấn mạnh hơn Believe. Mức độ tin của Trust lớn hơn của Believe.

2. Về nghĩa:

TRUST– Được sử dụng với niềm tin tuyệt đối. Khi bạn Trust someone có nghĩa là bạn tin tưởng vào một người nào đó và từ đó sẽ tin vào những lời nói và hành động của người đó. Nó cũng có nghĩa là bạn nghĩ rằng người đó đáng tin cậy.

– Sự tin tưởng này thường dựa vào mối quan hệ gần gũi, lâu dài với chủ thể được đề cập.

– Trust mang tính chất lâu dài, là một niềm tin tồn tại theo thời gian.

BELIEVE

– Được sử dụng với những hành động, lời nói hay sự việc cụ thể hơn, không mang tính chất hoàn toàn, không mang tính chất tuyệt đối.

– Sự tin tưởng này được hình thành dựa vào một lý do, một phán đoán nào đó hay dựa vào những nhìn nhận, đánh giá của bạn hay của một ai đó chứ không dựa vào mối quan hệ gần gũi lâu dài với chủ thể được đề cập.

– Sự tin tưởng này mang tính chất nhất thời hơn, chỉ gắn với một hành động, lời nói hay sự việc nhất định nào đó.

Ví dụ:John: I left my wallet at home. Could you lend me some money? I promise Ill return it tomorrow!

Mary: No need to promise. I believe that you will because I trust in you!

Believe ở đây là tin rằng hành động return the money sẽ được thực hiện dựa trên lý do là do Mary đã tin tưởng vào con người John.

Lý do Mary tin tưởng John (trust) là dựa vào mối quan hệ gần gũi, thân thiết của Mary và John. Chính vì tin tưởng vào con người John (trust) mà Mary cũng tin vào sự ứng xử, vào hành động của John, trong đó có hành động là will return the money.

Xem thêm tài liệu luyện thi TOEIC đáng tin cậy: starter toeic, tartics for toeic, v.v…, sử dụng phần mềm luyện thi TOEIC và học thêm nhiều mẹo thi toeic hữu ích nữa nhé!

47.Phân biệt giữa TO PUT ON & TO WEAR

– I put on my clothes before going out.

– The girl who wears a purple robe, is my sister.

Nhận xét: Hai động từ trên đều có nghĩa là mặc, nhưng to put on chỉ một hành động; còn to wear chỉ một tình trạng. Vậy, muốn dịch câu: “Tôi rửa mặt rồi mặc quần áo”.

Đừng viết: I wash my face and wear my clothes.Phải viết: I wash my face and put on my clothes.

Lưu ý: Để phân biệt to dress với to put on. Cả hai động từ này đều chỉ một tác động, nhưng to dress (someone) = mặc quần áo cho ai, còn to put on (something) = mặc, đội, mang (quần áo, nón, giầy, dép…)

Ex:- The mother dressed her baby.- She dressed herself and went out.

48.Phân biệt many,much,few,a few,little, a little

Much + DANH TỪ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC EX: Much milk, much wine, much rice, much cheese…

Many + DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC SỐ NHIỀUEX: Many students, many books…

Few + DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC SỐ NHIỀU A few

Little+ DANH TỪ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC A little

EX: Few friends, few places….Little money, little milk…

Phân biệt FEW, LITTLE & A FEW, A LITTLE FEW, LITTLE : Ít mà chưa đủ làm gìA FEW, A LITTLE: Ít mà đủ để làm gì.

Ví dụ:I have few friends and little money.Tôi có quá ít bạn và quá ít tiền.Người nói đang than phiền về tình trạng của mình.

I have a few friends and a little money.Tôi có một vài người bạn và một ít tiền.Người nói có đủ số bạn bè và tiền mà họ cần.

49. Phân biệt As, Because, Since và For

As, Because, Since và For đều dùng để chỉ nguyên nhân của một hành động sự việc nào đó. Tuy nhiên không phải chúng đều mang nghĩa giống nhau mà vẫn có những sự khác biệt nhất định. Trong bài viết này, VietnamLearning sẽ chỉ ra những điểm mà người học tiếng Anh cần lưu ý để sử dụng chính xác.As đặc biệt thông dụng khi người nghe hoặc người đọc đã biết lý do của sự việc hoặc khi điều đó không phải là phần quan trọng nhất trong câu.

* As he wasn’t ready, we went without him.

Mệnh đề As thường đứng đầu câu, dùng khi văn phong tương đối trang trọng. Trong những tình huống suồng sã thân mật thì người ta thường dùng So

* He wasn’t ready, so we went without him. * She wanted to pass, so she decided to study well.

As và since

Cả As và Since đều chỉ lý do cho một sự việc hành động nào đó, với cách dùng tương tự nhau

* As he wasn’t ready, we went without him. * Since she wanted to pass her exam, she decided to study well.

Lưu ý: Mệnh đề Since và As không thể đứng riêng lẻ một mình trong câu.

Because

Because thường được dùng để đưa ra thông tin mới mà người đọc/người nghe chưa biết, nhấn mạnh vào lý do. Khi lý do đó là phần quan trọng trong câu, mệnh đề because thường đứng ở cuối câu .

* We had dinner after ten o’ clock because dad arrived late.

* He bought a new home because he won a lottery.

* I read because I like reading.

Mệnh đề Because có thể đứng một mình

* Why are you crying? Because John hit me.

For

Ta thường sử dụng mệnh đề For khi muốn đưa ra thông tin mới. Mệnh đề For thường diễn đạt nguyên nhân mang tính suy diễn( vì sự việc này xảy ra vì sự việc kia). Nó không thể đứng đầu câu và cũng không thể đứng một mình

* I decided to consult a doctor for I was feeling bad.

* Something certainly fell ill; for I heard a splash.

* All precautions must have been neglected, for the epidemic spread rapidly.

Download: PDF